Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowo-biurowego i oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 110298 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej , ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6220718, faks 022 6211584.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowo-biurowego i oprogramowania antywirusowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno-białego, 1 serwera, 1 szafy typu RACK, 1 stacji roboczej wraz z monitorem, 1 zasilacza awaryjnego oraz 34 licencji oprogramowania antywirusowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6, 30.12.12.00-5, 30.23.60.00-0, 30.23.13.00-0, 30.21.40.00-2, 30.23.00.00-0, 48.76.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pka.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2009 godzina 12:30, miejsce: Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa pokój nr 32.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 26.05.2009.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczą.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno-białego.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 1 serwera, 1 szafy typu RACK, 1 stacji roboczej (wraz z monitorem), 1 zasilacza awaryjnego.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 34 licencji oprogramowania antywirusowego.