Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze nieprzekraczającej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów
Numer ogłoszenia: 16940 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6220718, faks 022 6211584.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze nieprzekraczającej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie powszechnych usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: 1) w obrocie krajowym - przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek poleconych, jako ekonomicznych i priorytetowych, o wadze do 50 gram, oraz usług komplementarnych, 2) w obrocie zagranicznym - przesyłek listowych, jako priorytetowych i ekonomicznych, o wadze do 50 gram oraz usług specjalnych, oraz ich ewentualnych zwrotów, w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 18000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)