Biuro PKA poszukuje pracownika.

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
poszukuje pracownika
(praca w wymiarze pełnego etatu),

którego głównym obowiązkiem będzie opracowywanie materiałów analitycznych dotyczących pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz współpracy Komisji z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Wykształcenie i doświadczenie:

Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki studiów: związane z obszarem nauk humanistycznych lub obszarem nauk społecznych i dziedziną nauk prawnych.

Doświadczenie: zawodowe lub wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne:

 • biegła znajomość przepisów prawa dotyczących szkolnictwa wyższego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, umiejętność analizowania, poprawnego formułowania i redagowania tekstów oraz pism urzędowych,
 • umiejętność samodzielnego analizowania danych i syntetyzowania wniosków,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
 • bardzo dobra znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny, w szczególności uzasadniające spełnienie wyżej sformułowanych wymagań oraz wskazujące umiejętności nabyte dzięki doświadczeniu zawodowemu,
 • poświadczona kopia dowodu osobistego,
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Informacje dla kandydatów:

Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2016 r. – w sekretariacie Biura PKA albo drogą elektroniczną na adres e-mail: pka@pka.edu.pl lub faksem na nr 22-621-15-84.

Nabór składa się z trzech etapów: I – ocena kwalifikacji formalnych, II-rozmowa kwalifikacyjna, III – sprawdzian pisemny. Kandydaci zakwalifikowani po I etapie zostaną powiadomieni o terminie II i III etapu.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z art. 221 § 1 k.p. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i do ich modyfikacji. Oferty osób niezakwalifikowanych w procesie naboru zostaną komisyjnie zniszczone.