Etap I. 2002–2005

Kadencja PKA

Akt prawny

I 2002–2004
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
II 2005–2007

Zadania

Ówczesna Państwowa Komisja Akredytacyjna została powołana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na trzyletnią kadencję 2002–2004 spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, stowarzyszenia naukowe, zawodowe i twórcze oraz organizacje pracodawców. 

Zadania:

1. ocena jakości kształcenia na danym kierunku,  

2. opinie i wnioski w innych sprawach:  

1) utworzenia uczelni;  

2) przyznania uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia;

3) utworzenia przez uczelnię podstawowej jednostki organizacyjnej, w tym także zamiejscowej; 

4) przyporządkowania specjalności kształcenia prowadzonego w wyższych szkołach zawodowych do odpowiedniego kierunku studiów; 

5) wyrażania zgody na utworzenie i prowadzenie kierunku studiów innego niż określony w przepisach.