Etap II. 2005–2011

Kadencja PKA

Akt prawny

III 2008–2011
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Zadania

1. ocena jakości kształcenia na danym kierunku,  

2. opinie i wnioski w innych sprawach: 

1) utworzenia uczelni; 

2) przyznania uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych:
a) na danym kierunku studiów i określonym poziomie kształcenia,
b) w ramach makrokierunku,
c) w ramach studiów międzykierunkowych,

3) przedłużenia pozwolenia warunkującego dalszą działalność uczelni niepublicznej;  

4) przyznania istniejącemu lub nowo tworzonemu zamiejscowemu ośrodkowi dydaktycznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia, jeżeli wniosek dotyczy jednostki/uczelni posiadającej uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich; 

5) utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.