Stanowisko PKA w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych.

W dniu 29 kwietnia br. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyjęła Uchwałę Nr 376 / 2010 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Treść uchwały, o której mowa powyżej została udostępniona na stronach Komisji.

First Students’ Quality Forum.

On 16 – 18 of October 2009 Students' Parliament of Republic of Poland in cooperation with PKA organises First Students' Quality Forum held at the premises of University of Adam Mickiewicz in Poznan. The idea of Students' Quality Forums referrs to cyclical events („Quality Forums”) organised by the Committee since 2005 which were dedicated to various aspects of … Czytaj dalej

Pierwsze studenckie Forum Jakości.

W dniach 16 – 18 października br. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Państwową Komisję Akredytacyjną pod nazwą „I Studenckie Forum Jakości”. Idea „Studenckiego Forum Jakości” nawiązuje wprost do organizowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną od 2005 r. cyklicznych konferencji pod nazwą „Forum Jakości” poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia. Myślą przewodnią jest stworzenie platformy wzajemnej … Czytaj dalej

Stanowisko PKA w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W dniu 2 lipca br. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyjęło stanowisko w sprawie założeń do nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Treść stanowiska stanowi załącznik do uchwały Nr 672 / 2009.

Spotkanie członków PKA z przedstawicielami KRZaSP

W dniu 21 maja br. miało miejsce spotkanie członków Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z przedstawicielami Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej – Skrzypek oraz zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Bożeny Łukasik. W trakcie spotkania Przewodniczący KRZaSP prof. dr hab. Waldemar Tłokiński przekazał Przewodniczącemu Państwowej Komisji Akredytacyjnej listę pytań dotyczących funkcjonowania … Czytaj dalej

PKA w EQAR.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna została przyjęta do European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) – rejestru założonego wspólnie przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Students' Union (ESU), European Unversity Association (EUA) i European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), stanowiącego wykaz agencji ds. zapewniania jakości, których działania w znaczącym stopniu … Czytaj dalej

IVth Quality Forum.

The State Accreditation Committee in cooperation with Business Centre Club organizes IVth Quality Forum (08.04.2009) dedicated to role of representatives of employers in the quality assurance process. The aim of the meeting is to discuss significance and roles of representatives of employmers in the process of education, assessment and quality assurance of education. The discussion should allow … Czytaj dalej

IV Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna wspólnie z Business Centre Club organizuje w dniu 8 kwietnia 2009r. IV Forum Jakości poświęcone roli pracodawców w procesie zapewnienia jakości i oceny wyższego wykształcenia. Celem seminarium jest przedyskutowanie znaczenia i roli pracodawców w procesie kształcenia, jego oceny oraz zapewniania jakości. Seminarium powinno ułatwić zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań oraz docelowych form współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, która sprzyjać będzie wysokiej jakości kształcenia zorientowanego … Czytaj dalej

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Sygn. akt I OSK 1177/06 rozstrzygnął, iż „Komisja nie jest, ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet organem państwowym, nie ma więc publicznoprawnego statusu. (…) Postępowanie uchwałodawcze, pomimo podobieństwa, nie jest postępowaniem administracyjnym, będąc zaś stroną tego postępowania uczelnia nie jest stroną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (…) Z kolei okoliczność, … Czytaj dalej