Deklaracja dostępności Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz raport zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Polska Komisja Akredytacyjna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848 ​​Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pka.edu.pl. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: na stronie internetowej znajdują się dokumenty, których nazwy nie są w pełni dostosowane; niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów; niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Data publikacji strony internetowej: 2007. Data ostatniej dużej aktualizacji: październik 2019. Oświadczenie sporządzono dnia 30 grudnia 2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialną jest Grzegorz Kołodziej, adres poczty elektronicznej gkolodziej@pka.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 563 17 63. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa Do budynku prowadzi wejście od ul. Żurawiej. Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej znajduje się na drugim piętrze. Przejście do Biura zabezpieczone jest domofonem umieszczonym bezpośrednio przy drzwiach wejściowych po prawej stronie.

Wysokość, na której zamontowany jest domofon, nie jest w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

Sekretariat znajduje się na końcu korytarza (ostatnie drzwi) po lewej stronie. W holu znajdują się tablice informacyjne, oznaczone w sposób kontrastowy, na wysokości umożliwiający korzystanie z tablic przez osoby na wózku lub niskiego wzrostu. W budynku znajdują się jedna winda, przystosowana dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą schody. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się jeden ciąg komunikacyjny pionowe (schody). Poręcz środkowa o biegu ciągłym – pełni rolę drogi ewakuacyjnej dla osób niewidomych. Poręcz zewnętrzna o biegu nie ciągłym – pełni rolę drogi komunikacyjnej dla osób niewidomych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Kliknij i pobierz raport