Petycje

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – podaje się, iż w 2021 r. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej rozpatrzył 1 petycję. Przedmiot petycji oraz informację na temat sposobu jej załatwienia opublikowano poniżej:

Petycja z dnia 24 września 2021 r.

W dniu 23 grudnia 2021 r. udzielono odpowiedzi, iż Polska Komisja Akredytacyjna negatywnie rozpoznała petycję w części dotyczącej publikacji uchwał Prezydium PKA w sprawie ocen programowych podjętych przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku ich publikacji, co miało miejsce z dniem 1 października 2011 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.). Składający petycję otrzymał informację, że Komisja nie wyklucza dokonania takiej publikacji w przyszłości. Dodatkowo poinformowano składającego petycję o pozytywnym rozpatrzeniu petycji w zakresie publikacji uchwał w sprawie ocen programowych wymienionych w treści petycji, podjętych w 2011 i 2012 r., jednak już po dniu 1 października 2011 r.