Wzory raportów samooceny

obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po dniu 21 lipca 2022 r. (postępowanie oceniające zostaje wszczęte z dniem doręczenia uczelni zawiadomienia o wszczęciu postępowania oceniającego)

Ocena programowa PKA

Profil ogólnoakademicki


Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia

Obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po dniu 30 września 2018 r. do  21 lipca 2022 r. (postępowanie oceniające zostaje wszczęte z dniem doręczenia uczelni zawiadomienia o wszczęciu postępowania oceniającego)

(na podstawie Uchwały nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej, z późn. zm.)

 • Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:
 1. spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów;
 2. spotkanie zespołu oceniającego z zespołem przygotowującym raport samooceny;
 3. ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej, określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia, określonych w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 4. hospitacje zajęć dydaktycznych;
 5. wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i  pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć (w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowejw przypadku studiów o profilu praktycznym – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki); 
 6. spotkania z: nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia, przedstawicielami studentów (samorządem studenckim) i studenckiego ruchu naukowego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego;
 7. spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, uzupełniania wstępnego raportu zespołu oceniającego w zakresie ustaleń poczynionych w trakcie spotkań, sformułowania wniosków, uwag, rekomendacji i zaleceń podsumowujących wizytację ;
 8. spotkanie końcowe z władzami uczelni.
 • Zgodnie z treścią §1a ust. 1-4 przedmiotowej Uchwały:
 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wizytacji w uczelni, wizytacja może zostać przeprowadzona w formie zdalnej, bez obecności członków zespołu oceniającego w uczelni (wizytacja zdalna).
 2. Wizytacja zdalna jest przeprowadzana za pomocą środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez Biuro PKA.
 3. Wizytacja zdalna przeprowadzana jest według harmonogramu obejmującego elementy wymienione w §1 ust. 1.

Wzór raportu z realizacji zaleceń

Pobierz wzór raportu z realizacji zaleceń (.doc)

Wzory obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzory dokumentów obowiązujące dla postępowań wszczętych od 12.01.2017 r. i zakończonych do 30.09.2018 r.

Profil ogólnoakademicki

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz Wzór raportu samooceny (.doc)

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej

Wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowe

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny

W przypadku dokumentacji w formie elektronicznej uczelnia przesyła pliki jedynie w dopuszczalnych formatach, tj.: .doc, .docx, .gif, .png, .jpg (jpeg), .odt, .ods, .pdf, .rtf, .ppt, .pptx, .odp, .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 15 znaków i nie mogą zawierać następujących znaków: ~ “# % & *: < >? / \ { | }&%# (spacje wiodące i końcowe w nazwach plików lub folderów nie są dozwolone).

(poniższe zestawienie opracowano na podstawie uchwały nr 66/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny)

Jeżeli uczelnia prowadzi studia na danym kierunku o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
1
Uczelnia zobowiązana jest przekazać raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
2
Raport należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, przy czym załączniki – tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa raportu oraz wersja elektroniczna nagrana na nośniku elektronicznym (w dwóch kopiach), powinny zostać przesłane na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa.
3
Uczelnia, zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PKA, publikuje raport samooceny na swojej stronie podmiotowej 14 dni przed terminem wizytacji zespołu oceniającego.
4