XI Forum Jakości

Polska Komisja Akredytacyjna w ramach obchodów 20-lecia swojej działalności, chcąc skutecznie wypełniać swoją misję, której istotą jest między innymi wszechstronna współpraca i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, zorganizowała w dniu 27 października 2022 roku XI seminarium z cyklu Forum Jakości pt. Ewolucja systemu zapewniania jakości kształcenia – wyzwania na przyszłość, które odbyło się w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Seminarium otworzył Przewodniczący PKA – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, a zebranych gości w murach Akademii powitał Rektor – prof. dr hab. Grzegorz Mazurek.

XI Forum Jakości – z uwagi na obecność około 250 przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Komisji – było doskonałą okazją do wręczenia Certyfikatów Doskonałości Kształcenia, które zostały przyznane uchwałą nr 89/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 lutego 2022 r. Przedstawiciele Uczelni, prowadzących wyróżnione kierunki studiów odebrali z rąk Przewodniczącego PKA certyfikaty, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, a także wdrażania skutecznych, innowacyjnych oraz godnych naśladowania rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia.

Idea Forum Jakości jako seminarium stanowiącego szeroką platformę dyskusji w sprawach związanych z jakością kształcenia w szkołach wyższych zrodziła się w 2005 roku i na stałe wpisała w harmonogram prac PKA. Komisja, dążąc do budowania kultury jakości, dokonała wszelkich starań, by tegoroczne Forum, odznaczające się – jak każde wydarzenie z tego cyklu – wysokim poziomem merytorycznym, stało się przyczynkiem do wielowymiarowej refleksji nad rozwojem systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Debaty przeprowadzone w ramach paneli dyskusyjnych pozwoliły na sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na wyzwania stojące przed systemem akredytacyjnym, a wynikające z dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym oraz jego otoczeniu zewnętrznym.

Należy podkreślić, że Forum Jakości organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną jest cyklicznym seminarium, które na przestrzeni kilkunastu lat stało się synonimem profesjonalizmu i merytorycznej debaty oraz znakiem partnerskiej współpracy Komisji ze środowiskiem akademickim. W programie tegorocznego seminarium przewidziano cztery główne panele dyskusyjne oraz dwie główne debaty. Pierwsza z nich, zatytułowana Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia – deklarowane cele i intencje a rzeczywistość, poświęcona została z jednej strony jakości szkolnictwa wyższego w strategii i polityce państwa oraz oczekiwaniom interesariuszy wobec wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, a z drugiej – nowym trendom w ocenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym ocenie jakości kształcenia w trybie zdalnym. W ramach tej debaty przeprowadzono dwa panele dyskusyjne: pierwszy – Cele strategiczne Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – moderowany przez prof. dra hab. Adama Budnikowskiego oraz prof. dra hab. Zbigniewa Marciniaka oraz drugi zatytułowany Dokąd zmierza zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia? Szanse, wyzwania, bariery, wizje, marzenia – moderowany przez dr hab. Marię Próchnicką oraz dra hab. Mieczysława Sochę.

Druga debata, nosząca tytuł Wyzwania dla systemu akredytacyjnego w kontekście dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym, skoncentrowała się na umiędzynarodowieniu kształcenia jako czynniku zwiększającym konkurencyjność uczelni na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także na wpływie kryteriów kwalifikacji na studia oraz dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów na jakość kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem kierunków lekarskich). W jej ramach przeprowadzono panele dyskusyjne zatytułowane: Jakość kształcenia wyznacznikiem konkurencyjności uczelni na polskim i globalnym rynku edukacyjnym – moderowany przez prof. dra hab. Michała Zasadę i Pana Mateusza Grochowskiego – Przewodniczącego PSRP oraz Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w sytuacji utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów tworzonych i prowadzonych przez uczelnie moderowany przez dra hab. Stanisława Mocka oraz dra hab. Dariusza Surowika.

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI edycji seminarium z cyklu Forum Jakości, które odbędzie się 27 października 2022 r. w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59.

Tegoroczne Forum Jakości organizowane jest w ramach jubileuszu 20-lecia działalności PKA, obchodzonego pod hasłem Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, dlatego motywem przewodnim wydarzenia będzie ewolucja systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

Wśród prelegentów znajdą się m.in. byli i obecni członkowie PKA, przedstawiciele konferencji rektorów: KRASP, KRePUZ i KRAUM, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie Forum zostaną też wręczone Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, przyznane przez Prezydium PKA wyróżniającym się kierunkom studiów.

Zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem formularza, do którego link znajduje się w programie Forum, w terminie do 23 października 2022 r. Uczestnictwo w Forum jest równoznaczne z koniecznością wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów cateringu dla uczestników wydarzenia. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Bank PeKao S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 (w tytule przelewu prosimy wpisać: Forum Jakości)

Dla panelistów, członków i ekspertów PKA, sekretarzy zespołów oceniających PKA oraz rektorów, którym zostaną wręczone Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, w ramach formularza przewidziano odrębny wariant rejestracyjny.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

  • Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej: dr Anna Sikora, anna.sikora@pka.edu.pl, 22 563 17 55;
  • Akademia Leona Koźmińskiego (rejestracja, opłata konferencyjna): mgr Wanda Widziszewska, wandaw@kozminski.edu.pl, 22 519 21 91.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, do odwołania lub przełożenia konferencji bądź zmiany jej formuły.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z XI Forum Jakości: