Baza opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni

Od 24 września 2018 r. Komisja publikuje opinie oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym dotyczącym utworzenia uczelni oraz pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Dokumenty te zamieszczane są na stronie internetowej Komisji po otrzymaniu z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego informacji o podjęciu przez ministra decyzji w poszczególnych sprawach.  W przypadku, gdy opinia stanowi załącznik do uchwały podjętej przez Prezydium PKA, znajdują się one w jednym pliku zamieszczonym w kolumnie pn. uchwała.

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023