Informacje o Biurze PKA

Prace Polskiej Komisji Akredytacyjnej wspierane są przez jej Biuro. Szczegółowy zakres działalności Biura PKA oraz jego organizację określa regulamin organizacyjny nadany przez Przewodniczącego Komisji. Biuro nie posiada wyodrębnionych komórek organizacyjnych, jego pracami kieruje Dyrektor powoływany, po przeprowadzeniu konkursu, przez Przewodniczącego PKA. Zakresy obowiązków pracowników są dostosowane do zadań Biura oraz organizacji i funkcji Komisji, w związku z czym każda zmiana kompetencji Komisji powoduje konieczność zmian zakresów obowiązków pracowników Biura. Do zadań Biura należy w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji spraw skierowanych do Komisji;
  • organizowanie i protokołowanie posiedzeń plenarnych, Prezydium Komisji, Zespołów działających w ramach obszarów kształcenia, zespołu do spraw kształcenia nauczycieli, zespołu odwoławczego, zespołu ds. etyki, zespołu ds. monitorowania skarg i wniosków, zespołów roboczych, a także udział w tych posiedzeniach i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustaleń, które zostały podczas nich podjęte; – zapewnianie warunków organizacyjnych przeprowadzania wizytacji i dokonywania przez Komisję ocen programowych i kompleksowych;
  • prowadzenie spraw związanych ze współpracą Komisji z organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja, w tym udział w pracach organów, grupach roboczych oraz realizacji projektów międzynarodowych;
  • współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, urzędami obsługującymi innych właściwych ministrów, w tym nadzorujących szkoły wyższe oraz organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego;
  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, szkoleniem i ewaluacją ekspertów Komisji oraz organizowanie ich pracy na rzecz Komisji;
  • prowadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania przez Komisję jej ustawowych zadań, opracowywanie materiałów statystycznych oraz informacyjnych o działalności Komisji.

Pracownicy Biura odpowiadają przede wszystkim za organizację realizacji zadań pozostających w kompetencjach zespołów działających w ramach obszarów kształcenia, zespołu do spraw kształcenia nauczycieli oraz zespołu odwoławczego. Prowadzą też w formie elektronicznej bazę ocen i bazę wniosków – pozwalające na ustalenie stopnia zaawansowania danej sprawy bądź jej wyniku. Narzędziami, które umożliwiają kierownictwu Komisji i Biura bieżącą kontrolę prac zespołów, w tym monitorowanie terminowości wywiązywania się przez nie z obowiązków ustawowych, są arkusze terminów realizacji ocen i wniosków oraz internetowa baza ocen, stanowiąca dla wszystkich zainteresowanych źródło informacji o wynikach działań ewaluacyjnych Komisji.

grafika mająca wyłącznie charakter wizualny.