Jubileusz

W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna obchodzi 20-lecie swojej działalności. Komisja została powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. jako niezależne gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia w szkołach wyższych i z chwilą utworzenia objęła działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce.

Etapy rozwoju Komisji wyznaczały kolejne nowelizacje przepisów prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce, nieodłącznie związane z procesem bolońskim i ustanowionym w jego ramach europejskim obszarem szkolnictwa wyższego. Poszczególne akty prawne ugruntowywały pozycję PKA poprzez precyzyjne określenie jej kompetencji i zadań na miarę potrzeb ewolucyjnych sektora szkolnictwa wyższego, a co za tym idzie – systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Założeniem Komisji jest, by ten wyjątkowy jubileusz stał się okazją do refleksji oraz podsumowań, a jednocześnie stanowił asumpt do rozważań na temat konieczności podjęcia nowych działań, uwzględniających z jednej strony wyzwania stawiane przed całym sektorem szkolnictwa wyższego, z drugiej zaś – jego potrzeby. W zaplanowane przez Komisję obchody wpisują się inicjatywy, poprzez które chcemy zaprezentować historię oraz wielopłaszczyznową działalność Komisji, a także nakreślić dalsze perspektywy rozwoju.