Struktura organizacyjna

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy do stu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez uczelnię, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, Parlament Studentów RP (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa) ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Organami Komisji są: Przewodniczący oraz Prezydium. W skład Komisji wchodzą zespoły działające w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, Zespół ds. kształcenia nauczycieli oraz Zespół odwoławczy.  Każdy Zespół złożony jest co najmniej z czterech osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – oraz przedstawiciela organizacji pracodawców. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi. Prezydium PKA tworzą: Przewodniczący, Sekretarz, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel organizacji pracodawców, przewodniczący Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli oraz ośmiu przewodniczących zespołów dziedzinowych. Obsługę administracyjną PKA prowadzi jej Biuro.

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Dolański

Wiceprzewodnicząca – dr hab. Ariadna Strugielska 

 • prof. dr hab. Igor Borkowski
 • dr Elżbieta Jaskulska
 • prof. dr hab. Alicja Kisielewska
 • dr hab. Mariusz Leś
 • dr hab. Anna Małgorzewicz
 • dr hab. Leon Miodoński
 • mgr Beata Opala
 • dr Tomasz Róg
 • dr hab. Maciej Smuk
 • ks. dr Wojciech Surmiak
 • dr hab. Magdalena Szyndler
 • prof. dr hab. Joanna Wójcik

Przewodnicząca – dr hab. inż. Dorota Kulikowska

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr inż. Marcin Drechny
 • dr hab. inż. Dariusz Grabowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
 • dr hab. inż. Dariusz Król
 • dr hab. inż. Jacek Kucharski
 • dr hab. inż. Marek Roszak
 • dr hab. inż. Piotr Rutkowski
 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
 • dr hab. inż. Andrzej Pacana
 • dr hab. inż. Andrzej Żak

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Mielicki

 • dr hab. Mariola Głowacka
 • dr Beata Haor
 • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
 • prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka
 • dr hab. Adam Kosiński
 • dr hab. Anna Mania
 • dr Michał Łobacz
 • prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
 • dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza
 • prof. dr hab. Kamil Torres

Przewodnicząca – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Franciszek Skrzypczak

 • dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz
 • dr hab. Iwona Puzio

Przewodniczący – dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

 • dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
 • prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
 • dr hab. Robert Kucharczyk
 • prof. dr hab. Jolanta Kumirska
 • prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
 • dr hab. inż. Krzysztof Ryczko
 • prof. dr hab. Aneta Strachecka
 • dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

 

prowadzący działalność w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, stosunki międzynarodowe

Przewodniczący – ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

 • dr hab. Piotr Gołdyn
 • dr hab. Karol Dobrzeniecki
 • prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
 • dr hab. Przemysław Osiewicz
 • dr Paweł Poławski
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • dr hab. Sławomir Przybyliński
 • dr hab. Krystyna Rymarczyk
 • prof. dr hab. Mirosław Sadowski
 • dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz
 • dr inż. Zbigniew Skwarek
 • ks. dr hab. Adam Solak
 • dr hab. Piotr Szwedo
 • dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

prowadzący działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości

Przewodnicząca – dr Agnieszka Jakubowska

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Piotr Frączek
 • dr hab. inż. Marek Jabłoński
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska
 • dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera
 • dr Małgorzata Ruprich
 • dr hab. Piotr Szczypa
 • dr hab. Anna Tobolska
 • dr hab. Anna Wildowicz-Szumarska

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • dr hab. Anna Kmita
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija
 • prof. dr hab. Sławomir Sobczak
 • prof. dr hab. Jacek Zbigniew Ścibor
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk
 • dr hab. Marek Średniawa

Przewodnicząca – dr hab. Ariadna Strugielska

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Przybyliński

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Dolański
 • dr hab. Anna Kmita
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła

 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Rajmund Tomik
 • dr hab. Mirela Tulik
 • dr hab. Jerzy Wójtowicz
 • prof. dr hab. Magdalena Zioło

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marek Henczka

 • prof. dr hab. Igor Borkowski
 • dr Agnieszka Jakubowska
 • dr hab. Robert Kucharczyk
 • dr hab. Piotr Szwedo

Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Budnikowski

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jan Głuchowski,
 • Kewin Lewicki (Przewodniczący PSRP),
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała,
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak,
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak,
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek,
 • Dominik Czapczyk (Koordynator ekspertów PKA ds. współpracy z pracodawcami),
 • dr hab. Jerzy Przyborowski,
 • prof. dr hab. Marek Rocki,
 • prof. dr hab. Danuta Strahl,
 • dr hab. Dariusz Surowik,
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński,
 • prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz,
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek.

Przewodniczący – dr hab. Jakub Brdulak, Sekretarz PKA

Członkowie:

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański,
 • Filip Krokos,
 • Dominik Czapczyk
 • prof. dr hab. Magdalena Zioło
 • Artur Gawryszewski.
 • Grzegorz Kołodziej – koordynator ds. współpracy z ekspertami studenckimi
 • Mateusz Kopaczyński – koordynator zespołu ekspertów studenckich z ramienia Parlamentu Studentów RP
 • Dominik Czapczyk – koordynator ds. współpracy z ekspertami reprezentującymi pracodawców

Pełnomocnicy Przewodniczącego PKA:

 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. akredytacji kierunków medycznych
 • mgr Karolina Martyniak – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. systemu zarządzania jakością

Kierownictwo PKA:

dr hab. inż. Janusz Uriasz

Przewodniczący PKA

dr hab. Jakub Brdulak

Sekretarz PKA

Organy PKA w kadencji 2024-2027

Przewodniczący

dr hab. inż. Janusz Uriasz

Prezydium

dr hab. inż. Janusz Uriasz 
Przewodniczący PKA
dr hab. Jakub Brdulak
Sekretarz PKA
prof. dr hab. Dariusz Dolański
Przewodniczący Zespołu nauk humanistycznych, nauk o rodzinie i nauk teologicznych
dr hab. inż. Dorota Kulikowska
Przewodnicząca Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych
prof. dr hab. Wojciech Mielicki
Przewodniczący Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Przewodnicząca Zespołu nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
Przewodniczący I Zespołu nauk społecznych
dr Agnieszka Jakubowska
Przewodnicząca II Zespołu nauk społecznych
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Przewodniczący Zespołu sztuki
dr hab. Ariadna Strugielska
Przewodnicząca Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
Kewin Lewicki
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
mgr Beata Opala 
Przedstawiciel organizacji pracodawców

Kadencja 2020–2023

Prezydium
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski (od dnia 29 kwietnia 2023 r.)
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.)
prof. dr hab. Krzysztof Diks (do dnia 24 czerwca 2021 r.)
Przewodniczący PKA
dr hab. Maria Próchnicka
Sekretarz PKA
prof. dr hab. Dariusz Dolański
Przewodniczący Zespołu nauk humanistycznych, nauk o rodzinie i nauk teologicznych
dr hab. inż. Janusz Uriasz
Przewodniczący Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych
prof. dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
prof. dr hab. Grażyna Jaworska
Przewodnicząca Zespołu nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych
prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych
dr hab. inż. Andrzej Urban
Przewodniczący I Zespołu nauk społecznych 
dr hab. Wiesław Ciechomski
Przewodniczący II Zespołu nauk społecznych 
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Przewodniczący Zespołu sztuki
prof. dr hab. Hanna Gulińska
Przewodnicząca Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
mgr Beata Opala
Przedstawiciel organizacji pracodawców
Kewin Lewicki
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Dolański

 • prof. dr hab. Igor Borkowski
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 • dr Bogdan Dziobkowski
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • dr Marta Lizut 
 • mgr Beata Opala
 • dr hab. Alina Orłowska
 • ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski 
 • dr hab. Ariadna Strugielska
 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz
 • dr hab. Violetta Wróblewska

Przewodniczący – dr hab. inż. Janusz Uriasz

 • dr hab. inż. Dariusz Grabowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • dr hab. inż. Jacek Kucharski
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
 • dr hab. inż. Dariusz Świsulski
 • dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
 • dr hab. inż. Kazimierz Worwa

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

 • prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz
 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 • dr hab. Mariola Głowacka
 • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 • prof. dr hab. Monika Rudzińska-Bar
 • dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza (since April 26, 2021)
 • prof. dr hab. Janusz Solski
 • dr hab. Robert Ślusarz

Przewodnicząca – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

 • prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Franciszek Skrzypczak

Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

 • prof. dr hab. Jerzy Błoszyk
 • prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
 • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka 
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks 
 • dr hab. Małgorzata Duda 
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Hanna Gulińska
 • dr hab. Marek Kowalski
 • dr Ilona Nowosad 
 • dr hab. Mariusz Rzętała
 • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
 • dr hab. Paweł Woźny

Przewodniczący – dr hab. Andrzej Urban

 • dr Adriana Bartnik
 • prof. dr hab. Tadeusz Bąk
 • dr Martin Dahl
 • dr hab. Tomasz Demendecki 
 • dr hab. Anna Fidelus
 • dr hab. Waldemar Hoff 
 • dr Anna Kola
 • dr hab. Marek Mączyński
 • dr hab. Andrzej Niesporek
 • dr hab. Elżbieta Osewska
 • dr hab. Przemysław Osiewicz
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • prof. dr hab. Mirosław Sadowski 
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz 
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel 
 • dr hab. Bogumił Szmulik 
 • dr hab. Piotr Szwedo

Przewodniczący –  dr hab. Wiesław Ciechomski

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Wojciech Downar 
 • dr Agnieszka Jakubowska
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha 
 • dr Kinga Kurowska-Wilczyńska 
 • dr hab. Michał Przybyliński
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 • dr hab. Anna Tobolska
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
 • prof. dr hab. Ewa Kutryś
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk
 • dr hab. Marek Średniawa

Przewodniczący – prof. dr hab. Hanna Gulińska

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr hab. Anna Fidelus
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr Anna Kola
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • dr hab. Ariadna Strugielska

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska
 • dr hab. Joanna Maria Moczydłowska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Rajmund Tomik
 • prof. dr hab. Jerzy Wójtowicz
 • dr hab. Magdalena Zioło

Kewin Lewicki (from January 1, 2023)

Mateusz Grochowski (from January 1, 2021 to December 31, 2022)

Dominik Leżański (to December 31, 2020)

Przewodniczący – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • dr hab. Marek Kowalski
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • dr hab. Piotr Szwedo

Przewodniczący – ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

 • dr hab. Tomasz Demendecki
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 • Mateusz Kopaczyński
 • Grzegorz Kołodziej – koordynator ds. współpracy z ekspertami studenckimi
 • Dominik Czapczyk – koordynator ds. współpracy z ekspertami reprezentującymi pracodawców

Pełnomocnicy Przewodniczącego PKA:

 • dr hab. Maria Próchnicka – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. koordynacji działań w zakresie opracowania strategii PKA
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. legislacji
 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. akredytacji kierunków medycznych
 • mgr Karolina Martyniak – Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. systemu zarządzania jakością

Osoby współpracujące z PKA:

 • Mateusz Kopaczyński – Koordynator zespołu ekspertów studenckich z ramienia Parlamentu Studentów RP

Kadencja 2016–2019

Prezydium
prof. dr hab. Krzysztof Diks
Przewodniczący PKA
dr hab. Maria Próchnicka
Sekretarz PKA
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
Przewodnicząca Zespołu nauk humanistycznych, przedstawiciel organizacji pracodawców
prof. dr hab. Tadeusz Kufel
Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
Przewodniczący Zespołu nauk ścisłych
prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
Przewodniczący Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
dr hab. inż. Janusz Uriasz Przewodniczący Zespołu nauk technicznych
dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek
Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Przewodniczący Zespołu sztuki
prof. dr hab. Hanna Gulińska
Przewodnicząca Zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
dr hab. Marek Kowalski
Przedstawiciel organizacji pracodawców
Dominik Leżański
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

 

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł
(do 01.09.2016 r. – dr hab. Beata Mikołajczyk)

 • dr Clarinda Calma (do dnia 31 sierpnia 2017 r.)
 • dr hab. Marek Cieszkowski (od 09.11.2017 r.)
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • prof. dr hab. Andrzej Łyda
 • dr hab. Aneta Majkowska
 • dr Lucyna Rotter
 • dr hab. Piotr Sikora prof. 
 • dr hab. Stanisław Uliasz

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Kufel

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Wiesław Ciechomski
 • prof. dr hab. Andrzej Cieślik
 • dr hab. Wojciech Downar
 • prof. dr hab. Marek Lisiński
 • prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek

Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 • dr Adriana Sylwia Bartnik (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Marek Kucia
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr Monika Poboży (do 13.10.2017 r.)
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Bogumił Szmulik
 • dr hab. inż. Andrzej Urban
 • dr hab. Artur Wołek
 • prof. dr hab. Mariusz Bolesław Zieliński

Przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

 • prof. dr hab. Hanna Gulińska
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. Marek Zaionc

Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

 • dr hab. Anna Bąkiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk (od 11.02.2016 r.)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr hab. Krystyna Dwucet
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

Przewodniczący – dr hab. inż. Janusz Uriasz

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Jerzy Garus
 • dr hab. inż. Ryszard Golański
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 • dr hab. inż. Anna Stelmach
 • dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 • dr hab. inż. Zygmunt Mazur (do 01.09.2016 r.)

Przewodniczący – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska (od 11.12.2018 r.)
 • dr Dorota Gazurek (od 15.03.2017 r.)
 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maciej Krawczyk (do 15.02.2017 r.)
 • dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Teresa Pop
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah (do 31.12.2016 r.)
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Robert Ślusarz

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz Kaszuba
 • prof. dr hab. Andrzej Głowacki
 • dr hab. Monika Jakowczuk
 • prof. dr hab. Janina Rudnicka
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Piotr Mikucki (do 01.09.2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Hanna Gulińska

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk
 • dr Mariusz Pociecha
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
 • dr hab. Joanna Moczydłowska
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Jacek Szczepański
 • dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz

Przewodniczący – dr hab. Marek Kowalski

 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • dr hab. Piotr Sikora

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Diks

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • dr hab. Marek Kowalski
 • mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • mgr Marcin Wojtkowiak
 • mgr Grzegorz Kołodziej
 • Grzegorz Kołodziej  – Koordynator ds. współpracy z ekspertami studenckimi,
 • Dominik Postaremczak  – Koordynator ds. współpracy z ekspertami reprezentującymi pracodawców.
 • Paweł Adamiec – Koordynator zespołu ekspertów studenckich z ramienia Parlamentu Studentów RP,
 • Maciej Markowski – Specjalista ds. współpracy międzynarodowej.