Wzory raportów zespołu oceniającego

Ocena programowa PKA

 

Profil ogólnoakademicki

Profil praktyczny

 

Opinia zespołu w sprawie oceny programowej

Wzory dokumentów obowiązujące w odniesieniu do wizytacji przeprowadzanych w związku z postępowaniami w sprawie oceny programowej wszczętymi po dniu 21 lipca 2022 r. (postępowanie oceniające zostaje wszczęte z dniem doręczenia uczelni zawiadomienia o wszczęciu postępowania oceniającego)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego (.docx)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego (.docx)

Wzory dokumentów obowiązujące w odniesieniu do wizytacji przeprowadzanych w związku z postępowaniami w sprawie oceny programowej wszczętymi w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 21 lipca 2022 r. (postępowanie oceniające zostaje wszczęte z dniem doręczenia uczelni zawiadomienia o wszczęciu postępowania oceniającego) 

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego (.docx)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego (.docx)

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego (.docx)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego (.docx)

Wzory opinii zespołu w sprawie oceny programowej obowiązujące do dnia 28 marca 2022 r. 

Pobierz wzór opinii zespołu dla profilu ogólnoakademickiego (.docx)

Pobierz wzór opinii zespołu dla profilu praktycznego(.docx)

Wzór raportu zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z oceny realizacji zaleceń obowiązujący do dnia 28 marca 2022 r.

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA z oceny realizacji zaleceń (.docx)

Wzory dokumentów obowiązujące w odniesieniu do wizytacji przeprowadzanych zdalnie, bez obecności członków zespołu oceniającego w uczelni,  w terminie od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.docx)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.docx)

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniach w sprawie oceny programowej wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2018 r. (decyduje data pisma PKA do uczelni z prośbą o przygotowanie raportu samooceny)

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Pobierz wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej (.doc)

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniach wszczętych po 11 stycznia 2017 r. i zakończonych do 30 września 2018 r.  

Profil ogólnoakademicki

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Profil praktyczny

Pobierz wzór raportu zespołu oceniającego PKA (.doc)

Wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej

Pobierz wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej (.doc

Zasady przeprowadzania wizytacji

(na podstawie Uchwały nr 67/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej, z późn. zm.)

1. Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem, który obejmuje w szczególności:

Spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów.
1
Spotkanie zespołu oceniającego z zespołem przygotowującym raport samoocen​y.
2
Ocenę spełnienia kryteriów oceny programowej określonych w §1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), oraz kryteriów szczegółowych i standardów jakości kształcenia określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, stanowiących załącznik nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
3
Hospitacje zajęć dydaktycznych.
4
Wizytację infrastruktury dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej, wykorzystywanej do realizacji zajęć; w przypadku oceny prowadzonej na profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury naukowej, a w przypadku oceny na profilu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, która jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wyposażenia instytucji, w których odbywane są praktyki.
5
Spotkania z:
– nauczycielami akademickimi oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia,
– przedstawicielami studentów, samorządem studenckim, oraz studenckiego ruchu naukowego,
– przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego,
6
Spotkania członków zespołu oceniającego w celu dokonania analizy informacji zebranych, uzupełniania wstępnego raportu zespołu oceniającego w zakresie ustaleń poczynionych w trakcie spotkań, sformułowania wniosków, uwag, rekomendacji i zaleceń podsumowujących wizytację.
7
Spotkanie końcowe z władzami uczelni.​
8

Zgodnie z treścią § 1a ust. 1-4 przedmiotowej Uchwały:

  1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wizytacji w uczelni, wizytacja może zostać przeprowadzona w formie zdalnej, bez obecności członków zespołu oceniającego w uczelni (wizytacja zdalna).
  2. O przeprowadzeniu wizytacji zdalnej decyduje Sekretarz PKA.
  3. Wizytacja zdalna jest przeprowadzana za pomocą środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez Biuro PKA.
  4. Wizytacja zdalna przeprowadzana jest według harmonogramu obejmującego elementy wymienione w §1 ust. 1.