Polityka jakości

Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego.

Komisja przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza cele jakościowe, uznając za swoją powinność ciągłe doskonalenie czynników objętych procesami wdrożonego systemu zarządzania jakością, mających wpływ na realizację tych celów.

 • skuteczna oraz efektywna realizacja zadań ustawowych, a także misji i celów strategicznych;
 • efektywne wykorzystanie zasobów;
 • umożliwiające realizację procesów na możliwie najwyższym poziomie;
 • stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji członków, ekspertów i pozostałych osób działających na rzecz Komisji;
 • promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu;
 • bezstronność w podejmowanych działaniach;
 • stanowienie i dalsze rozwijanie płaszczyzn dialogu ze środowiskiem akademickim i jego otoczeniem;
 • zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki informacyjnej.
 • wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania jakością w Komisji;
 • prawidłowe planowanie zadań oraz nadzór nad ich realizacją;
 • stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość podejmowanych działań;
 • umożliwianie podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji przez członków, ekspertów i osoby działające na rzecz Komisji;
 • identyfikowanie zmian o charakterze jakościowym i ilościowym, związanych z działaniami i funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością;
 • dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.