System zarządzania jakością PKA

System zarządzania jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej został ustanowiony na mocy zarządzenia Przewodniczącego PKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz zmodyfikowany następującymi zarządzeniami: z dn. 10 grudnia 2015 r., z dn. 5 stycznia 2018 r., z dn. 11 grudnia 2019 r., z dn. 23 września 2020 r. oraz z dn. 11 lutego 2021 r., z dnia 24 maja 2022 r.

Celem nadrzędnym systemu zarządzania jakością jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ich ciągłe doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji zadań ustawowych w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Celami szczegółowymi systemu są:

 • zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu w zakresie realizowanych procesów,
 • zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów na wysokim poziomie,
 • ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością,
 • doskonalenie kanałów komunikacji i współpracy z interesariuszami Komisji,
 • kształtowanie postaw projakościowych.

Podstawę budowy wewnętrznego systemu zarządzania jakością stanowi identyfikacja kluczowych procesów umożliwiających realizację zadań powierzonych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w związku z wymaganiami sformułowanymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, aktach wykonawczych oraz „Standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego”.

Generalną zasadą polityki informacyjnej w zakresie systemu zarządzania jakością jest ustanowienie publicznego dostępu do danych dotyczących: polityki jakości oraz celów, zidentyfikowanych procesów, procedur postępowania Komisji, jej członków i ekspertów oraz – w stopniu wynikającym z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA, monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji, zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów.

Zgodnie z przyjętymi przez PKA założeniami systemu zarządzania jakością, Polska Komisja Akredytacyjna publikuje na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:

 • polityki jakości oraz celów,
 • zidentyfikowanych procesów,
 • procedur postępowania Komisji, jej członków i ekspertów (oraz – w stopniu wynikającym z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA),
 • monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji,
 • zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów.

Poniżej prezentujemy aktualizowane cyklicznie zestawienie działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania jakością PKA.

Przypominamy równocześnie, że wszelkie uwagi i sugestie dotyczące systemu zarządzania jakością PKA można zgłaszać pełnomocnikowi ds. Systemu za pośrednictwem okienka jakości.

Zestawienie działań

II posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA (2022 r.)

 • W dniu 25.11.2022 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA.

Druga edycja raportu z badania dot. oceny wizytacji przeprowadzanych w formie zdalnej z perspektywy uczelni oraz zespołów oceniających PKA (2022 r.)

 • Z uwagi na sytuację epidemiczną i potwierdzoną skuteczność procedury wizytacji zdalnych Komisja od początku roku akademickiego 2021/2022 kontynuowała realizację swoich zadań w sposób zdalny. Jednocześnie podjęto decyzję o dalszym prowadzeniu badań dotyczących efektywności, skuteczności procedury zdalnej oceny programowej.  Druga edycja podmiotowego badania została przeprowadzona w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. Łącznie wzięło w nim udział ponad 560 respondentów zarówno z grona przedstawicieli uczelni, które były wizytowane zdalnie w okresie od marca do grudnia 2021 r., jak i członków zespołów oceniających biorących udział w tak realizowanej procedurze.

Raport z badań – edycja II (2022 r.) 

Ewaluacja procesu oceny programowej – założenia nowej koncepcji badawczej  (2022 r.)

 • Polska Komisja Akredytacyjna zaprojektowała i wdrożyła nową formułę badania służącego ewaluacji procesu przeprowadzania ocen programowych. 

Ewaluacja procesu oceny programowej –  założenia nowej koncepcji badawczej

Otwarte konsultacje projektu zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2021 r.)

 • Polska Komisja Akredytacyjna na pośrednictwem strony internetowej przedstawiła do otwartej konsultacji projekt zmian do Statutu wraz z załącznikami. 

I posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA (2021 r.)

Powołanie Rady Konsultacyjnej PKA (2021 r.)

 • W dniu 8 września 2021 r. została powołana Rada Konsultacyjna PKA, która  pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Komisji.

Raport z badania dot. oceny wizytacji przeprowadzanych w formie zdalnej z perspektywy uczelni oraz zespołów oceniających PKA (2021 r.)

 • W związku z wdrożeniem procedury wizytacji w trybie zdalnym od roku akademickiego 2020/2021, Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła badanie służące doskonaleniu procedury oceny, a także wypracowaniu rekomendacji na przyszłość. Przedmiotowe badanie zostało przeprowadzone w okresie od 22 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. Łącznie wzięło w nim udział ponad 430 respondentów zarówno z grona przedstawicieli uczelni, które były wizytowane zdalnie w okresie od października 2020 r. do lutego 2021 r., jak i członków zespołów oceniających biorących udział w tak realizowanej procedurze.

Raport z badań – edycja I (2021 r.) 

Modernizacja strony internetowej PKA (2019 r.)

 • W związku z rosnącą liczbą dokonanych ocen i koniecznością dostosowania sposobu przekazywania informacji danych do potrzeb interesariuszy władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły decyzję o modernizacji strony internetowej. Kluczowymi etapami tego zadania było: określenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zebranie informacji na temat wymagań dotyczących kompatybilności z istniejącymi bazami danych, przetestowanie strony internetowej i uruchomienie jej finalnej wersji. 

Zaprojektowanie i wdrożenie spójnej identyfikacji wizualnej PKA (2019 r.)

Nowelizacja dokumentów wewnętrznych PKA (2018 r.)

 • W związku z wejściem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami), po przeprowadzeniu szerokich konsultacji zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i  zewnętrznymi, Polska Komisja Akredytacyjna dostosowała wewnętrzne przepisy oraz dokumenty do nowych regulacji prawnych. 

Realizacja zaleceń wynikających z przeglądu zewnętrznego PKA:

 • Na podstawie raportu międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy w 2018 r. dokonali zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wskazano  zadania Komisji wynikające z rekomendacji ekspertów oraz określono przewidywane terminy osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2017/2018 r.):

 • Zgodnie ze Statutem Polskiej Komisji Akredytacyjnej działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. W związku z terminem dokonania powtórnej ewaluacji działalności PKA rozpoczęte zostały prace nad raportem samooceny. Dokument ten przekazano do European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) w 2018 r. Stanowił on podstawowe źródło informacji dla zespołu międzynarodowych ekspertów dokonujących zewnętrznej oceny PKA. 

Oceny ankietowe prac PKA:

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2021:

Wyniki ankietyzacji w kwartałach I-IV 2021 r. 

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2020:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2020 r. 

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2020 r.

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2020 r.

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2020 r.

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2019:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2019 r.

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2019 r.

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2019 r.

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2019 r.

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2018:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2018 r.

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2018 r.

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2018 r.

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2018 r.

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2017:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2017 r.

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2017 r.

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2017 r.

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2017 r.

Oceny ankietowe prac PKA:

Ocena ankietowa prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2016:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2016 r.

Ocena ankietowa prac PKA w roku 2015:

Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2015 r.

Wyniki ankietyzacji w drugim kwartale 2015 r.

Wyniki ankietyzacji w trzecim kwartale 2015 r.

Wyniki ankietyzacji w czwartym kwartale 2015 r.

Nowelizacja dokumentów wewnętrznych PKA

 • W związku z projektowanymi zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna rozpoczęła prace mające na celu dostosowanie wewnętrznych przepisów oraz dokumentów do nowych regulacji prawnych.
 • Uznaliśmy, że pierwszym etapem tego procesu powinno być poznanie opinii naszych interesariuszy o dotychczas stosowanych wzorach dokumentów, ich wadach i zaletach, a także zebranie sugestii dotyczących ewentualnych zmian. Informacje uzyskanie za pośrednictwem anonimowej ankiety stały się przedmiotem dyskusji w ramach grup powołanych do wprowadzenia zmian w poszczególnych obszarach.
 • Projekty nowych dokumentów Komisji zostały udostępnione interesariuszom.

Realizacja zaleceń wynikających z przeglądu zewnętrznego PKA

 • Na podstawie raportu międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy w grudniu 2013 r. dokonali zewnętrznego przeglądu działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, opracowany został plan działań na okres marzec 2014 r. – luty 2016 r.Wskazano w nim zadania Komisji wynikające z rekomendacji ekspertów oraz określono przewidywane terminy osiągnięcia wyznaczonych celów. 
 • Prace nad poszczególnymi celami cząstkowymi prowadzone były równolegle, a ich efekt odzwierciedlony został w sprawozdaniu (follow-up report) wysłanym do ENQA (dokument w języku angielskim).

Ocena ankietowa prac PKA w 2014 r.

 • Opracowanie zbiorcze,
 • Raport – I kw. 2014 r.,
 • Raport – II kw. 2014 r.,
 • Raport – III kw. 2014 r.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością PKA (2013 r., z późn. zm.)

 • W listopadzie 2013 r. rozpoczęte zostały prace nad szczegółową dokumentacją systemu, której zakres, zdefiniowany w założeniach wewnętrznego systemu zarządzania jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmuje politykę jakości, księgę jakości oraz wykaz zapisów systemowych.
 • Prace prowadzone były w ramach projektu „Modernizacja systemu akredytacji – wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze Polskiej Komisji Akredytacyjnej”.
 • Dokumentacja systemu została zaktualizowana w grudniu 2015 r.

Panel informacyjny systemu zarządzania jakością

 • Głównym zadaniem panelu jest realizowanie funkcji informacyjnej wobec interesariuszy zewnętrznych. Zakres udostępnianych danych został ograniczony do treści ściśle związanych z wynikami funkcjonowania systemu, jego doskonaleniem i ewolucją. Nacisk położono na prezentację postępów w realizacji poszczególnych zadań, ale nie zabrakło też miejsca na charakterystykę napotkanych przeszkód.
 • Przewidziano także formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy mają możliwość przesyłania uwag i sugestii adresowanych do pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w sposób anonimowy. Część zadań panelu została zredefiniowana w grudniu 2015 r.

Ocena ankietowa prac PKA w 2013 r.

 • Analiza ankiet – I kwartał 2013 r.,
 • Analiza ankiet – II kwartał 2013 r.,
 • Analiza ankiet – III kwartał 2013 r.,
 • Analiza ankiet – IV kwartał 2013 r.

Modernizacja strony internetowej PKA (2013 r.)

 • W związku z rosnącą liczbą dokonanych ocen i koniecznością dostosowania sposobu przekazywania informacji danych do potrzeb interesariuszy władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły decyzję o modernizacji strony internetowej. Kluczowymi etapami tego zadania było: określenie potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, zebranie informacji na temat wymagań dotyczących kompatybilności z istniejącymi bazami danych, przetestowanie strony internetowej i uruchomienie jej finalnej wersji. 

Raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2013 r.)

 • Zgodnie z regulacją określoną w par. 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. „Działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego”. W związku ze zbliżającym się terminem dokonania powtórnej ewaluacji działalności PKA rozpoczęte zostały prace nad raportem samooceny. Dokument ten przekazano do European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) w października 2013 r. Stanowił on podstawowe źródło informacji dla zespołu międzynarodowych ekspertów dokonujących zewnętrznej oceny PKA.

Okienko Jakości

Jednym z najważniejszych elementów Systemu Zarządzania Jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest „okienko jakości” – formularz kontaktowy pozwalający wszystkim interesariuszom na przesłanie uwag i sugestii (także anonimowo), które trafiają bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością PKA.