Posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rada Konsultacyjna została powołana przez Przewodniczącego PKA i pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Komisji.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia prof. dr hab. Adam Budnikowski odebrał akt powołania na Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej z rąk Przewodniczącego PKA – prof. dra hab. Stanisława Wrzoska.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa, członkowie Rady Konsultacyjnej uczestniczyli w obradach za pośrednictwem platformy MS Teams. W posiedzeniu wzięło udział 12 członków Rady Konsultacyjnej, a obradami kierował prof. dr hab. Adam Budnikowski – Przewodniczący tego gremium. W Posiedzeniu wzięli udział także: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA, dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA oraz  Pani Izabela Kawiatkowska-Sujka – Dyrektor Biura PKA.

Przedmiotem rozważań Rady Konsultacyjnej były strategiczne kierunki rozwoju Komisji sformułowane w projekcie Strategii PKA na lata 2021-2025, a także projekt nowelizacji Statutu PKA. W trakcie posiedzenia Rada podjęła dwa stanowiska w formie uchwał wyrażających poparcie dla: 1) strategicznych kierunków rozwoju działalności Komisji zaproponowanych w projekcie Strategii oraz 2) nowelizacji Statutu w zaprojektowanym kształcie, jednocześnie wskazując na potrzebę rozważenia szczegółowych rozwiązań proponowanych w nowelizacji Statutu w ramach wewnętrznych regulacji działań Komisji.

Ze składem Rady Konsultacyjnej PKA można zapoznać się pod niniejszym linkiem