EURASHE workshop on Learning Outcomes (13.12.2013, Prague).

EURASHE will organise a Community of Practice Workshop on Learning Outcomes within Professional Higher Education Context on 13 December 2013 in Prague (Czech Republic) jointly with the Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE) and the College of Nursing (VŠZ). The idea behind the workshop is, among others, to bring together a group of practitioners … Czytaj dalej

Warsztaty EURASHE dotyczące efektów kształcenia (13.12.2013 r., Praga).

EURASHE we współpracy z Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE) oraz College of Nursing (VŠZ) organizuje w dniu 13 grudnia br. w Pradze adresowane do praktyków warsztaty dotyczące efektów kształcenia w kontekście wyższego szkolnictwa zawodowego. Zamiarem organizatorów było m. in. zaaranżowanie spotkania osób zajmujących się zawodowo efektami kształcenia i stworzenie im możliwości dyskusji na temat wyzwań, barier, dobrych praktyk, a także możliwości wymiany … Czytaj dalej

Seminar on the Role of NQFs and QA in Recognition – Trakošćan, Croatia (11.12.2013).

European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) and the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia organise jointly seminar on the role of NQFs and QA in recognition on 11 December 2013 in Trakošćan (Croatia). Seminar is going to address following issues: ways of establishing an efficient framework for enabling the … Czytaj dalej

Seminarium dotyczące Narodowych Ram Kwalifikacji i wzajemnej uznawalności w Trakošćan.

W dniu 11 grudnia br. w Trakošćan (Chorwacja) odbędzie się seminarium poświęcone problematyce Narodowych Ram Kwalifikacji oraz roli zapewniania jakości w procesie uznawalności wykształcenia. Spotkanie jest organizowane wspólnie przez EQAR oraz chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu. Celem organizatorów jest przedyskutowanie dwóch głównych kwestii: efektywnych sposobów zapewnienia możliwości działania zagranicznym agencjom zrzeszonym w EQAR; zewnętrznego zapewniania jakości jako punktu odniesienia – w powiązaniu z Narodowymymi Ramami … Czytaj dalej

Sejm’ Comittee of Education, Science and Youth process project of amendments to Law on Higher Education.

Sejm' Comittee of Education, Science and Youth on a meeting held on 20.11.2013 processed project of amendments to Law on Higher Education and Law on System of Education submitted by Club of Solidarna Polska. Projected changes refer to prolongation of activity of teachers colleges. President of the PKA took part in the meeting. Project of amendments along with justification … Czytaj dalej

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatruje projekt zmiany ustawy Prawo o szkolnictwe wyższym.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrywała na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty złożony przez Klub Solidarnej Polski. Projekt zakłada przedłużenie działania kolegiów nauczycielskich. W posiedzeniu Komisji uczestniczył Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronach sejmu. English

President of PKA took part in meeting of the Council for Bologna Process.

On 19 November 2013 prof. Marek Rocki took part in meeting of the Council for Bologna Process. Members of the Council discussed projected amendments to the „European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”. Amended „Standards and Guidelines…” are expected to enter into force on May 2015. Polski

President of PKA handed over certificates of outstanding performance..

President of the Polish Accreditation Committee took part on 13 November 2013 in the plenary session of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland and handed over cetificates of outstanding performance to representatives of those higher education institutions which were awarded the highest assessment by PKA in the last and current academic year. Among those … Czytaj dalej

Przewodniczący PKA wręczył certyfikaty ocen wyróżniających.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 13 listopada br. wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i wręczył cerrtyfikaty oceny wyróżniającej przedstawicielom uczelni, które w minionym i bieżącym roku akademickim uzyskały najwyższą przyznawaną przez PKA ocenę. Wśród wyróżnionych jednostek znalazły się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – w związku z oceną programową na kierunku „administracja”; Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki … Czytaj dalej