Ogłoszenia o naborach na stanowiska

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki a zwłaszcza wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Opracowywanie projektów instrukcji i uregulowań wewnętrznych w zakresie obowiązujących w jednostce zasad rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów w sposób zapewniający ich ochronę.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 • Sporządzenie sprawozdań dla GUS w zakresie swojego stanowiska.
 • Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków finansowych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
 • Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 • Opracowywanie planu finansowego wydatków oraz projektu planu na rok następny
 • Sporządzanie wniosków o zmianę planu finansowego wydatków.
 • Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego i elektroniki bankowej.
 • Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami księgowanie wydatków i kosztów oraz miesięczne uzgadnianie kont w tym zakresie.
 • Przygotowywanie niezbędnych wewnętrznych dokumentów księgowych Biura.
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków dziennika, księgi głównej i zestawienia obrotów i sald.
 • Uzgadnianie zobowiązań i należności Biura PKA.
 • Nadzorowanie i koordynacja pracy podległych pracowników księgowości, ich bieżące szkolenie i instruowanie.
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • Bieżąca analiza obowiązujących przepisów w zakresie wykonywanych czynności, oraz zgłaszanie na bieżąco przełożonym wprowadzonych ustawowych zmian celem dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego
 • Kierowanie pracą Komisji Socjalnej Biura PKA.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne,
  •  staż pracy i doświadczenie w księgowości – min. 3 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub min. 6 lat w przypadku wykształcenia średniego,
  • posiadanie doskonałej znajomości zasad księgowości budżetowej , planu kont, klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  • obywatelstwo polskie,
  •  biegła obsługa komputera ( Office 365 ),
  • znajomość programów księgowych: Symfonia – Finanse i Księgowość; Płace,
  • znajomość programu Symfonia, Trezor, NBP,
  • umiejętność nadzorowania zespołu oraz sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skuteczność w komunikacji,
  • zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu,
  • kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.pka.edu.pl 

   Wymagania dodatkowe/pożądane:

   • posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości,
   • posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
   • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych ( podobne stanowisko pracy),
   • znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
   • komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
   • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

    Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

    • CV i list motywacyjny
    • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
    • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

     Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

     Terminy i miejsce składania dokumentów:
     Dokumenty należy złożyć do: dnia  20 lipca 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

     Miejsce składania dokumentów:

     Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie o pracę”)

     Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

     Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
     Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

     Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

     Dane osobowe – klauzula informacyjna:
     Administratorem danych jest Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl

     Dane będą przetwarzane na podstawie:

     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez kandydata danych wykraczających poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy. Podanie danych określonych w art. 22[1] Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wymogi prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli kandydat w aplikacji przekazał dane wykraczające poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, może ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT, hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz serwis Praca.pl.

     Miejsce pracy: Warszawa
      
     Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
     poszukuje pracownika/-ów do zespołu analiz, badań i komunikacji.

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
     Wymiar etatu: możliwość zatrudnienia zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy

     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje gromadzenie, analizowanie
     i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, a w szczególności:

     • Prowadzenie analiz zebranych informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i opracowywanie cyklicznych zbiorczych raportów analitycznych dot. przebiegu procesów oceny i opiniowania wniosków.
     • Prowadzenie meta-analiz/badań o charakterze przekrojowym istotnych dla rozwoju zewnętrznego systemu zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym.
     • Współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
     • Udział w pracach związanych z upowszechnianiem informacji nt. funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (np. strona internetowa, ulotki itp.).
     • Udział w pracach przy  tworzeniu  rozwiązań o charakterze organizacyjnym z zakresu monitorowania funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przygotowania propozycji usprawnienia procesów.
     • Wsparcie działań adresowanych do Polskiej Komisji Akredytacyjnej poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych, w tym udział w seminariach i warsztatach.
     • Współpraca z autorami ekspertyz, opinii i analiz.
     • Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym udział w projektach międzynarodowych realizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną obejmujących rezultaty o charakterze analitycznym.
     • Udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych związanych z wykonywanym zakresem.
     • Prezentowanie rezultatów działań analitycznych i rekomendacji.

     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


     Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

      

     Wymagania niezbędne:

     • Wykształcenie wyższe
     • Wiedza nt. funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
     • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym
     • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy w zespole
     • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji
     • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365
     • Biegła znajomość języka angielskiego
     • Komunikatywność, umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi
     • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność
     • Kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania

     Wymagania dodatkowe/pożądane:

     • Doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanego zakresu zadań (potwierdzone autorstwem artykułu, raportu, notek redakcyjnych)
     • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, analitycznej oraz doświadczenie redaktorskie w tworzeniu koncepcji i opracowywaniu tekstów tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych.
     • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze szkolnictwa wyższego.
     • Doświadczenie wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej
     • Znajomość środowiska narzędzi informatycznych umożliwiającego prowadzenie badań ilościowych.
     • Proaktywna postawa i orientacja na tworzenie rozwiązań i doskonalenie procesu oraz bardzo dobre umiejętności myślenia analitycznego, strukturyzowania i rozwiązywania problemów.

     Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

     • CV i list motywacyjny
     • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
     • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
     • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
     • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

     Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

      

     Terminy i miejsce składania dokumentów:
     Dokumenty należy złożyć do: dnia 20 lutego 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura.

      

     Miejsce składania dokumentów:

     Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie o pracę – pracownik w zespole badań, analiz i komunikacji z otoczeniem”).

      

     Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
     Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
     Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

      

     Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

     Dane osobowe – klauzula informacyjna:
     Administratorem danych jest Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl

      

     Dane będą przetwarzane na podstawie:

      

     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez kandydata danych wykraczających poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy. Podanie danych określonych w art. 22[1] Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wymogi prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli kandydat w aplikacji przekazał dane wykraczające poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, może ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT, hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz serwis Praca.pl.

     Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika

     do którego zadań będzie należała praca w dziale księgowości. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj.

     Nabór zakończony. Termin składania dokumentów: do dnia 30 września 2019 r.

     Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika/ -ów

     do zespołu analiz, badań i komunikacji. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj.

     Nabór zakończony. Termin składania dokumentów został przedłużony: do dnia 30 października 2019 r.

     Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika

     do którego zadań będzie należała obsługa prac zespołu/-ów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się tutaj.

     Nabór zakończony. Termin składania dokumentów: do dnia 30 sierpnia 2019 r.

     Miejsce pracy: Warszawa
      
     Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
     poszukuje pracownika/-ów, do którego zadań będzie należała
     obsługa prac zespołu/-ów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
     Wymiar etatu: pełny

     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

     • terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie listy płac pracowników Biura oraz listy wypłat z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło
     • sporządzanie przelewów wynagrodzeń do właściwych banków i przelewów potrąceń wynikających z listy płac, umów zleceń i umów o dzieło
     • naliczanie składek ZUS, potrąceń i podatku dochodowego od osób fizycznych
     • sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do dokonywania wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, macierzyńskich i wychowawczych
     • terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Biura oraz osób z  którymi zostały zawarte umowy zlecenia
     • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z urzędami skarbowymi dotyczących Biura, jej pracowników oraz osób współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych
     • prowadzenie dokumentacji ubezpieczenia grupowego pracowników Biura
     • prowadzenie rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
     • współpraca z pozostałymi pracownikami księgowości w zakresie spraw objętych działaniem księgowości

     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

     Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi
     z samozamykaczami.

     Wymagania niezbędne:

     • wykształcenie minimum średnie – preferowane ekonomiczne, mile widziane wykształcenie wyższe
     • dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatkowych, prawa pracy oraz rachunkowości budżetowej
     • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku 
     • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office 365)
     • preferowana znajomość programu Symfonia, Płatnik, NBP
     • umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skuteczność w komunikacji
     • zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu
     • kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.pka.edu.pl 

     Wymagania dodatkowe/pożądane:

     • doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanych zadań
     •  doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych

     Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

     • CV i list motywacyjny
     • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
     • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
     • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

     Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

     Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

     Terminy i miejsce składania dokumentów:
     Dokumenty należy złożyć do: dnia 5 marca 2020 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

     Miejsce składania dokumentów:

     Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie o pracę”)

     Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
     Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
     Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

     Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr tel. (22) 563 17 44.

     Dane osobowe – klauzula informacyjna:
     Administratorem danych jest Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl

     Dane będą przetwarzane na podstawie:

     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,  art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku podania przez kandydata danych wykraczających poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy. Podanie danych określonych w art. 22[1] Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza wymogi prawa powszechnie obowiązującego jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli kandydat w aplikacji przekazał dane wykraczające poza katalog wskazany art. 22[1] Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, może ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT, hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz serwis Praca.pl.

     grafika mająca wyłącznie charakter wizualny.