Quality assessments scheduled for 2014/2015.

A list of units and programmes selected for instutitutional and programme quality assessments in the forthcoming academic year is available here. Among almost 400 site-visits planned by the Polish Accreditation Committee between September 2014 and July 2015 programme assessments constitute a vast majority (ca. 89% of all assessments). The biggest number of site-vistis is planned by section for technical … Czytaj dalej

Oceny planowane w roku akademickim 2014/2015.

Lista jednostek i kierunków wyznaczonych do ocen instytucjonalnych i programowych w nadchodzącym roku akademickim została udostępniona pod tym adresem. Wśród niemal 400 wizytacji planowanych do przeprowadzenia w okresie wrzesień 2014 – lipiec 2015 r. zdecydowaną większość stanowią oceny programowe (niemal 89%). Najwięcej ocen zaplanowanych zostało w zespole nauk technicznych oraz nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych – te dwa zespoły przeprowadzą łącznie aż 48% … Czytaj dalej

Representatives of PKA will take part in ASEM Dialogue on Quality Assurance and Recognition in Kuala Lumpur.

Representatives of the Polish Accreditation Committee were invited to take part in ASEM (Asia – Europe Meeting) „Dialogue on Quality Assurance and Recognition” that will take place on 25 – 26 August 2014 in Kuala Lumpur. An idea of the conference was drafted during fourth meeting of ministers for education which was held in May 2014 … Czytaj dalej

Przedstawiciele PKA wezmą udział w ASEM Dialogue on Quality Assurance and Recognition w Kuala Lumpur.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymali zaproszenia do udziału w tzw. „spotkaniu Azja – Europa” (ASEM) zatytułowanym „Dialogue on Quality Assurance and Recognition”, które odbędzie się w dniach 25 – 26 sierpnia 2014 r. w Kuala Lumpur. Idea spotkania została nakreślona w trakcie czwartego spotkania ministrów mającego miejsce w maju 2014 r. – ma ono stanowić pierwszy krok ku ustanowieniu regularnego forum … Czytaj dalej

Analiza działalności PKA w 2013 r. już dostępna!

Polska Komisja Akredytacyjna przekazała do druku sprawozdanie ze swojej działalności w kolejnym roku kalendarzowym. Wersja elektroniczna tego sprawozdania jest już dostępna na stronie PKA. Rok 2013 był jak każdy z minionych 12 lat funkcjonowania Komisji, okresem bardzo pracowitym dla członków PKA, jej ekspertów i pracowników Biura. Był to rok znacząco inny niż poprzedni. Warto bowiem pamiętać, że rok 2012 był pierwszym po wejściu w życie … Czytaj dalej

Spotkanie PKA – NCFMEA.

Na wrzesień br. zostało zaplanowane spotkanie władz Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przedstawicielami amerykańskiej National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA). Spotkanie jest konsekwencją ubiegłorocznej decyzji NCFMEA, na podstawie której standardy i procedury stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie akredytacji uczelni medycznych zostały uznane przez stronę amerykańską za porównywalne z ich odpowiednikami obowiązującymi w USA. Decyzja ta oznaczała, że polskie uczelnie medyczne mogą ubiegać się o uczestnictwo … Czytaj dalej

Meeting of PKA representatives with students from Belarus.

Representatives of the Polish Accreditation Committee are meeting a group of students from Belarus on the 9 July 2014 in order to present them criteria and procedures applied by the Committee. The meeting is a stage of the more complex project led by the „Okno na Wschód” Foundation from Białystok entitled „Student self-government in Belarus”. Our guests are expecting us to present … Czytaj dalej

Spotkanie przedstawicieli PKA z białoruskimi studentami.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej spotkają się w dniu 9 lipca 2014 r. z grupą studentów z Białorusi w celu przedstawienia kryteriów i procedur stosowanych przez PKA. Spotkanie jest jednym z etapów realizowanego przez Fundację „Okno na Wschód” z Białegostoku projektu „Samorządność studencka na Białorusi”. Celem naszych gości jest uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania agencji zajmującej się oceną jakości kształcenia w celu promowania tej idei na Białorusi. W trakcie spotkania w siedzibie … Czytaj dalej

PKA’s survey results – 2nd quarter of 2014.

The next analysis of survey results concerning works of the Polish Accreditation Committee in the second quarter of 2014 has just been published in the Information Panel of the Internal Quality Management System of the Committee (the analysis is available in Polish only, however). The full information can be downloaded from the Panel directly, but … Czytaj dalej