Analiza działalności PKA w 2013 r. już dostępna!

Polska Komisja Akredytacyjna przekazała do druku sprawozdanie ze swojej działalności w kolejnym roku kalendarzowym. Wersja elektroniczna tego sprawozdania jest już dostępna na stronie PKA.

Rok 2013 był jak każdy z minionych 12 lat funkcjonowania Komisji, okresem bardzo pracowitym dla członków PKA, jej ekspertów i pracowników Biura. Był to rok znacząco inny niż poprzedni. Warto bowiem pamiętać, że rok 2012 był pierwszym po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która między innymi wprowadziła w życie Krajowe Ramy Kwalifi kacji (KRK), zniosła listę kierunków ustalanych przez ministra i dała uczelniom autonomię programową, a także wprowadziła do palety kompetencji PKA oceny instytucjonalne. Mimo że w 2013 Komisja pracowała w już ustabilizowanej sytuacji prawnej to wdrożenie nowych zasad stanowiło dla całego systemu szkolnictwa wyższego wielkie wyzwanie, w którym Komisja poprzez stosowane kryteria oceny jakości kształcenia oraz wydawane opinie budowała źródła wiedzy dla oceny efektów nowych rozwiązań systemowych wynikających z autonomii programowej uczelni wyższych w Polsce.
Warto wspomnieć, że natężenie prac Komisji w roku 2013 odbiegało znacząco od roku poprzedniego. O ile liczba ocen programowych wzrosła o 24% (z 191 do 237), o tyle liczba ocen instytucjonalnych aż o 80% (odpowiednio z 50 do 90). Odnotowaliśmy w stosunku do roku poprzedniego znaczący wzrost udziału ocen wyróżniających i pozytywnych.
*

* – fragment wstępu do sprawozdania autorstwa Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dra hab. Marka Rockiego.