Wizytacje PKA: 7 – 13 listopada br.

W dniach 7 – 13 listopada br. przeprowadzone zostaną następujące oceny jakości kształcenia: 7 – 8 listopada: na kierunku „historia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej; 8 – 9 listopada: na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; na kierunku „pedagogika” prowadzonym … Czytaj dalej

Otwarte konsultacje projektu kryteriów oceny programowej PKA oraz odpowiednich wzorów raportów samooceny.

Oddajemy do otwartej konsultacji projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej wraz z projektami raportów samooceny dla kierunków studiów o profilach ogólnoakademickim lub praktycznym. Przygotowaliśmy następujące dokumenty: Projekt kryteriów oceny programowej PKA oraz projekt warunków przyznania oceny programowej Projekt kryteriów oceny programowej PKA wraz ze wskazówkami wyjaśniającymi sposób rozumienia i interpretacji poszczególnych kryteriów Projekty raportów samooceny dla kierunków studiów o profilach … Czytaj dalej

Komunikat w sprawie stosowania przepisów przejściowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1311) uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 11 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy: „Do postępowań w sprawach ocen programowych oraz ocen instytucjonalnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy, o której mowa … Czytaj dalej

Lista wizytacji planowanych w pierwszych dniach listopada (aktualizacja).

Na początku listopada br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących wizytacji: 4 – 5 listopada: na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej; na kierunku „metalurgia” prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 5 – 6 listopada: na kierunku „ekonomia” prowadzonym w Uczelni Europejskiej w Warszawie; na kierunku „pedagogika” prowadzonym … Czytaj dalej

Oceny zaplanowane w ostatnim tygodniu października 2016 r. (aktualizacja).

W ostatnich dniach października br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 25 października: na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (ocena powtórna); 25 – 26 października: na kierunku „taniec” prowadzonym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – wizytacja przełożona; 25 – 27 października: na Wydziale Prawa … Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia nagrody Narodowego Centrum Nauki.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks będzie uczestniczył we wręczeniu nagrody Narodowego Centrum Nauki. Uroczystość odbędzie się 12 października w Krakowie. Nagroda przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, naukach społecznych i naukach o sztuce, naukach o życiu oraz naukach technicznych. W roku 2016 nagroda zostanie wręczona po raz czwarty.

Przewodnik po deregulacji – broszura MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło w wersji elektronicznej „Przewodnik po deregulacji” czyli krótką broszurę wprowadzającą do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu do roli, jaką pełni Polska Komisja Akredytacyjna w Przewodniku znajdziemy informację o następujących zmianach: [blockquote author=”MNiSW” link=”” link_title=”Broszura – przewodnik po deregulacji” target=””]Zrezygnowano z oceny instytucjonalnej, a Polska Komisja … Czytaj dalej

Wizytacje PKA pomiędzy 17 a 24 października 2016 r.

W dniach 17 – 24 października br. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 17 – 18 października: na kierunku „kulturoznawstwo – wiedza o kulturze” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej; 18 – 19 października: na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; 19 – 20 października: na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym … Czytaj dalej

Zestawienie ekspertów uczestniczących w pracach PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna przygotowała listę osób wspierających członków Komisji w realizacji ustawowych zadań PKA. Zestawienie obejmuje ekspertów uczestniczących w pracach poszczególnych zespołów nauk PKA oraz ekspertów ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, ekspertów prawnych, reprezentantów studentów, ekspertów reprezentujących pracodawców, reprezentantów doktorantów, ekspertów ds. jakości PKA oraz ekspertów międzynarodowych. Zestawienie, o którym mowa powyżej będzie aktualizowane na bieżąco. Przypominamy ponadto, że w dalszym ciągu aktualny jest apel … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w okresie 10 – 17 października br.

W dniach 10 – 16 października br. zespoły oceniające złożone z członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 10 – 11 października: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; 11 – 12 października: na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu; 14 – 15 października: na kierunku „finanse i rachunkowość” … Czytaj dalej