Otwarte konsultacje projektu kryteriów oceny programowej PKA oraz odpowiednich wzorów raportów samooceny.

Oddajemy do otwartej konsultacji projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej wraz z projektami raportów samooceny dla kierunków studiów o profilach ogólnoakademickim lub praktycznym.

Przygotowaliśmy następujące dokumenty:

  1. Projekt kryteriów oceny programowej PKA oraz projekt warunków przyznania oceny programowej
  2. Projekt kryteriów oceny programowej PKA wraz ze wskazówkami wyjaśniającymi sposób rozumienia i interpretacji poszczególnych kryteriów
  3. Projekty raportów samooceny dla kierunków studiów o profilach ogólnoakademickim lub praktycznym, które mają służyć prezentacji ocenianego kierunku studiów oraz stanowić punkt odniesienia dla oceny dokonywanej przez członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szczegółowe kryteria oceny programowej dla profili ogólnoakademickiego i praktycznego są co do zasady skonstruowane analogicznie. Zróżnicowane podejście do oceny programowej dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym znajduje odzwierciedlenie we wskazówkach oraz wzorach raportów samooceny.

Przy formułowaniu wskazówek dotyczących oceny kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim kierowaliśmy się zasadą, że jakość kształcenia powinna być pochodną jakości badań naukowych prowadzonych w jednostce, natomiast w przypadku kierunków o profilu praktycznym, wyznacznikiem jakości kształcenia jest skuteczność w osiąganiu przez studentów umiejętności zawodowych.

W przypadku każdego z profili kształcenia, kryteria szczegółowe można podzielić na trzy grupy:

  1. Koncepcja i program kształcenia (kryteria 1, 2 i 3)
  2. Narzędzia i metody realizacji koncepcji i programu kształcenia (kryteria 4, 5, 6 i 7)
  3. Student jako podmiot i pełnoprawny uczestnik procesu dydaktycznego (kryterium 8)

Komisja dokonując oceny programowej stosuje skalę ocen określoną w art. 49 ust. 6 ustawy tj. wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna.

Zaproponowane kryteria, jak i wynikająca z nich struktura i propozycja zawartości raportów samooceny, ukierunkowane są na merytoryczną ocenę jakości kształcenia, a nie aspekty formalno-prawne związane z warunkami prowadzenia studiów. Temu celowi podporządkowany jest też zaproponowany zestaw załączników. Raporty samooceny są zaprojektowane w taki sposób, aby jednostka prowadząca kierunek studiów mogła sama kompleksowo scharakteryzować prowadzony przez siebie kierunek studiów oraz warunki jego realizacji, wskazując zarówno najlepsze jak i najsłabsze strony. Naszą intencją jest, by dobrze napisany raport samooceny stanowił rzeczywisty obraz prowadzonego kształcenia i służył nie tylko Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale także mógł być prezentowany przez uczelnię szerszej grupie odbiorców, w tym przede wszystkim dla potencjalnych studentów i ich rodziców.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do naszych propozycji. Prosimy, by je kierować elektronicznie na adres pka@pka.edu.pl do dnia 10 listopada 2016 roku, podając „kryteria” jako temat korespondencji.