Stanowisko PKA w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych.

W dniu 29 kwietnia br. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyjęła Uchwałę Nr 376 / 2010 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Treść uchwały, o której mowa powyżej została udostępniona na stronach Komisji.