Lista zagranicznych stopni naukowych równoważnych z polskimi.

Na stronie interenetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczona została lista instytucji nadających stopnie naukowe uznawane na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) za równoważne z odpowiednimi polskimi stopniami naukowymi lub stopniami w zakresie sztuki. English