Wizytacje PKA w dniach 6 – 12 kwietnia 2015 r. (ponowna aktualizacja).

W dniach 6 – 12 kwietnia 2015 r. Polska Komisja Akredyacyjna przeprowadzi następujące oceny jakości: 8 – 10 kwietnia: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna), na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistyczncyh Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna), 9 – 10 kwietnia: na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologiczno – Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 29 marca – 5 kwietnia 2015 r.

W dniach 29 marca – 5 kwietnia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 29 – 30 marca: na kierunku „kosmetologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, 30 – 31 marca: na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. View image | gettyimages.com

Nowe wzory raportów PKA.

W dniu 12 marca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło uchwały wprowadzające: nowe zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej, nowe zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej, nowe wytyczne do przygotowywania raportu samooceny. Obowiązujące wzory raportów Powyższe dokumenty weszły w życie z dniem podjęcia, tj. 12 marca 2015 r. Uczelnie, do których Polska Komisja Akredytacyjna skierowała pismo dotyczące przygotowania raportu … Czytaj dalej

Zmiana Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła nowy statut wraz z załącznikami określającymi  szczegółowe kryteria oceny programowej w odniesieniu do profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej oraz warunki przyznawania ocen. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu weszła w życie z dniem 23 lutego 2015 r. Do dokonywania ocen programów … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 22 – 29 marca 2015 r.

W okresie 22 – 29 marca 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje: 22 – 23 marca: na kierunku „administracja” prowadzonym w Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu, 23 – 24 marca: na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, 23 – 25 marca: na Wydziale Medycyny … Czytaj dalej

Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. pracodawców PKA.

W dniach 13 – 14 marca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna organizuje szkolenie kandydatów na ekspertów do spraw pracodawców uczestniczących w ocenach programowych dokonywanych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym. View image | gettyimages.com Spotkanie rozpocznie się od powitania uczestników przez Przewodniczącego PKA, po którym nastąpi wprowadzenie do spraw formalnych i organizacyjnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego, zasad funkcjonowania uczelni, roli i zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przepisów prawnych kształtujących … Czytaj dalej

Społeczny wymiar szkolnictwa wyższego – baza informacji.

Koncepcja „społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego” została po raz pierwszy sformułowana w Komunikacie Praskim z 2001 r.  i odnosi się do generalnego celu, jakim jest zlikwidowanie nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Komunikat Londyński (2007 r.) zawierał bardziej szczegółowe deklaracje: Podzielamy aspiracje społeczne dotyczące tego, że ogół studentów podejmujących, odbywających i kończących studia na wszystkich poziomach powinien odzwierciedlać różnorodność naszych populacji. Potwierdzamy, … Czytaj dalej

NCFMEA oficjalnie potwierdza wysoką ocenę procedur stosowanych przez PKA.

– Dziękuję za przekazanie informacji na temat akredytacji krajowych uczelni medycznych. Doceniamy nieustające wysiłki majace na celu utrzymanie wysokich standardów kształcenia w uczelniach medycznych – napisał Sekretarz Edukacji USA Arne Duncan w liście stanowiącym oficjalne podsumowanie wizyty polskiej delegacji w Waszyngtonie na jesieni 2014 r. Wizyta miała na celu przedyskutowanie zmian, jakie nastąpiły w realizowanych przez PKA procedurach akredytacji po 2012 r., a także uzupełnienie danych przedstawionych … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w dniach 16 – 22 marca 2015 r.

W dniach 16 – 22 marca br. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała przeprowadzenie następujących ocen jakości w polskich uczelniach wyższych: 16 – 17 marca: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 17 – 19 marca: na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (ocena … Czytaj dalej

Sprawozdanie na temat implementacji procesu bolońskiego.

Na stronie internetowej Parlamenu Europejskiego opublikowany został projekt sprawozdania na temat wdrażania procesu bolońskiego autorstwa posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej. – Przez ostatnie 15 lat proces boloński osiągnął wiele pod względem jakości edukacji, mobilności i uznawania dyplomów akademickich. Ogólnie proces boloński osiągnął większą przejrzystoć i sprawił, że informacje o europejskim szkolnictwie wyższym są łatwo dostępne, stosując wskaźniki wyników krajowych w odniesieniu do wspólnych celów. O ile … Czytaj dalej