Społeczny wymiar szkolnictwa wyższego – baza informacji.

Koncepcja „społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego” została po raz pierwszy sformułowana w Komunikacie Praskim z 2001 r.  i odnosi się do generalnego celu, jakim jest zlikwidowanie nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Komunikat Londyński (2007 r.) zawierał bardziej szczegółowe deklaracje: Podzielamy aspiracje społeczne dotyczące tego, że ogół studentów podejmujących, odbywających i kończących studia na wszystkich poziomach powinien odzwierciedlać różnorodność naszych populacji. Potwierdzamy, że istotną sprawą jest to, aby studenci mogli kończyć studia bez przeszkód związanych z ich pochodzeniem społecznym i sytuacją materialną. Kontynuujemy zatem nasze starania o zapewnienie studentom odpowiedniej opieki, pomocy i świadczeń, stworzenie bardziej elastycznych ścieżek kształcenia prowadzących do studiów wyższych i w obrębie samego szkolnictwa wyższego oraz rozszerzenie uczestnictwa na wszystkich poziomach zgodnie z zasadą równości szans.

W ogólnym ujęciu, wymiar społeczny obejmuje podejmowane na różnych szczeblach działania ukierunkowane na pomoc w pokonywaniu trudności w uzyskaniu dostępu do szkolnictwa, uczestnictwie w procesie kształcenia oraz uzyskaniu dyplomu.

Baza PL4SD („Peer Learning for the Social Dimension”) zawiera zbiór informacji na temat tego typu działań podejmowanych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Użytkownicy mogą przeglądać jej zawartość według kategorii (np. adresatów, celów i obszarów aktywności), posiłkując się formularzem wyszukiwania lub słowami kluczowymi. Baza ma charakter otwarty – na stronie internetowej udostępniony został formularz pozwalający użytkownikom zgłosić działania, które identyfikują jako dobrą praktykę w tym obszarze.