University – Industry Interaction- international conference in Barcelona.

On 23 – 25 April 2014 in University Industry Innovation Network (UIIN) in cooperation with Catalan Association of Public Universities (ACUP) organize an international conference in Barcelona. The event intended to attract ca. 300 participants form different countries will try to engage them in workshops for PhD students, workshops on bussinness – science relations, as well as … Czytaj dalej

Konferencja University – Industry Interaction w Barcelonie.

W dniach 23 – 25 kwietnia 2014 r. w Barcelonie odbędzie się przewidziana dla ok. 300 uczestników międzynarodowa konfrenecja współorganizowana przez University Industry Innovation Network (UIIN) oraz Catalan Association of Public Universities (ACUP), której program obejmuje m. in. warszaty dla doktorantów, warsztaty dotyczące współpracy świata biznesu ze światem nauki, kreatywności oraz źródeł finansowania innowacyjnych projektów. Do 10 lutego uczesnticy mogą się rejestrować korzystając … Czytaj dalej

PKA 2013 survey results.

The Polish Accreditation Committee has finished analysis of questionnaires regarding evaluation of performance of 2013 assessment panels. Detailed results (as well as quaterly reports) are publicly available within the Information Panel of the Internal Quality Management System (available in Polish only). Please, consider browsing through full report and feel free to suggest us what should be … Czytaj dalej

Wyniki ankietyzacji w 2013 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła analizę wyników ankiet dotyczących oceny prac zespołów oceniających w roku 2013. Pełne wyniki (jak również zestawienia kwartalne) dostępne są publicznie w Panelu Informacyjnym Systemu Zarządzania Jakością. Zapraszamy do lektury pełnej wersji opracowania oraz przesyłania sugestii dotyczących zwiększenia liczby wypełnianych kwestionariuszy. Poniżej przestawiamy w skróconej formie wybór najważniejszych informacji. zwrotność ankiet jest niestety bardzo niska – wynosi … Czytaj dalej

Meeting of PKA QA experts in February.

Second in the year 2014 meeting of the Polish Accreditation Committee Quality Assurance experts will be held on February 19th. This time discussion will focus on good practices concerning internal quality assurance systems in each and every aspect assessed during programme as well as institutional evaluation. The discussion will be based on the site – … Czytaj dalej

Lutowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Drugie w 2014 roku spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało zaplanowane na 19 lutego. Tym razem przedmiotem dyskusji będą dobre praktyki dotyczące funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia we wszystkich obszarach podlegających ocenie (zarówno w ramach oceny programowej, jak i instytucjonalnej). Materiałami źródłowymi będą raporty zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2011 r. do chwili obecnej. English

European Commisstion’s direcitve on Recognition of Professional Qualifications amended.

Direcive 2013/55/EU amending directive or European Commission no. 2005/36/EC regarding recognition of professional qualifications came into force on January 18th, 2014 (Member States will have a two year transposition period to make the necessary adjustments to their national legislations). Among introduced amendments especially worth to mention are so called Common Training Frameworks (CTFs) which will allow groups of at … Czytaj dalej

Nowelizacja dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej uznawalności kwalifikacji.

18 stycznia br. weszła w życie nowelizacja dyrektywy Komisji Europejskiej nr 2005/36/EC dotyczącej uznawalności kwalifikacji zawodowych (zachowano jednak dwuletni okres przejściowy pozwalający na stopniowe zmiany legisalcyjne w państwach członkowskich). Wśród rozwiązań wprowadzonych dyrektywą zmieniającą o symbolu 2013/55/EU wymienić należy wprowadzenie tzw. Wspólnych Ram Szkoleń (Common Training Frameworks, CTF) rozumianych jako uzgodniony przez co najmniej jedną trzecią państw członkowskich zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji … Czytaj dalej

Seminar on assessing research quality – Berlin, 07.02.2014.

European Academy for Taxes, Economics & Law organizes on 07.02.2014 practical seminar in Berlin dedicated to assessment of research quality („Assessing Research Quality. Outcomes – Impact – Integrity”) with experts from University of Bristol (United Kingdom), Research Institution (Switzerland), University of Groningen (the Netherlands) and Nordic Institute for Studies in Innovation (Norway). During the seminar experts … Czytaj dalej

Seminarium nt. oceny jakości badań naukowych – Berlin, 07.02.2014 r.

W dniu 7 lutego br. European Academy for Taxes, Economics & Law organizuje w Berlinie seminarium poświęcone ocenie jakości badań naukowych („Assessing Research Quality. Outcomes – Impact – Integrity”) z udziałem ekspertów z University of Bristol (Wielka Brytania), Research Institution (Szwajcaria), University of Groningen (Holandia) oraz Nordic Institute for Studies in Innovation (Norwegia). W trakcie seminarium poruszone zostaną między innymi kwestie dotyczące … Czytaj dalej