Nowelizacja dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej uznawalności kwalifikacji.

18 stycznia br. weszła w życie nowelizacja dyrektywy Komisji Europejskiej nr 2005/36/EC dotyczącej uznawalności kwalifikacji zawodowych (zachowano jednak dwuletni okres przejściowy pozwalający na stopniowe zmiany legisalcyjne w państwach członkowskich).

Wśród rozwiązań wprowadzonych dyrektywą zmieniającą o symbolu 2013/55/EU wymienić należy wprowadzenie tzw. Wspólnych Ram Szkoleń (Common Training Frameworks, CTF) rozumianych jako uzgodniony przez co najmniej jedną trzecią państw członkowskich zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji (zgodnych z European Qualificiations Framework) niezbędnych dla wykonywania określonego zawodu.

Szczegółowe informacje o nowelizacji zawarte są w notatce przygotowanej przez European University Association.