Zmiana Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła nowy statut wraz z załącznikami określającymi  szczegółowe kryteria oceny programowej w odniesieniu do profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej oraz warunki przyznawania ocen.

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu weszła w życie z dniem 23 lutego 2015 r. Do dokonywania ocen programów kształcenia przyjętych przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej niż do końca okresu przewidzianego na dostosowanie tych profili i programów kształcenia.

Kryterium 1.6.2 określone w załącznikach nr 1 i  2 do Statutu, brzmiące:

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku umożliwiają identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów.

zgodnie z art. 44 ustawy, o której mowa powyżej stosuje się od dnia 1 lipca 2015 r. (par. 30 ust. 2 Statutu PKA z dnia 23 lutego 2015 r.).

Stopień spełnienia kryteriów drugiego i trzeciego stopnia oznaczonych gwiazdką wymienionych w załącznikach 1 – 3 do Statutu warunkuje ocenę spełnienia kryteriów stopnia wyższego (por. załącznik nr 4 do Statutu PKA).