Polityka jakości PKA

Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Komisja przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza cele jakościowe, uznając za swoją powinność ciągłe doskonalenie czynników, objętych procesami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, mających wpływ na realizację tych celów.

Nadrzędnymi celami Komisji wyrażonymi w polityce jakości są:

 1. skuteczna oraz efektywna realizacja wytyczonych ustawą zadań, a także misji i celów strategicznych,
 2. efektywne wykorzystanie zasobów umożliwiające realizację procesów na możliwie najwyższym poziomie,
 3. stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji członków, ekspertów i pozostałych osób działających na rzecz Komisji,
 4. promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu, bezstronności w podejmowanych działaniach,
 5. stanowienie i dalsze rozwijanie płaszczyzn dialogu ze środowiskiem akademickim i jego otoczeniem,
 6. zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki informacyjnej.

Cele te są realizowane poprzez następujące działania:

 1. wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania jakością w Komisji,
 2. prawidłowe planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami,
 3. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość realizowanych działań,
 4. umożliwianie podnoszenia i rozwijania kwalifikacji oraz kompetencji przez członków, ekspertów i osoby działające na rzecz Komisji,
 5. identyfikowanie   zmian o charakterze jakościowym i ilościowym związanych z działaniami i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością,
 6. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
 7. zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Polska Komisja Akredytacyjna w swojej bieżącej pracy kieruje się polityką jakości w zakresie wyznaczonych celów i działań.