Nowe wzory raportów PKA.

W dniu 12 marca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło uchwały wprowadzające:

  • nowe zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej,
  • nowe zasady przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej,
  • nowe wytyczne do przygotowywania raportu samooceny.
Obowiązujące wzory raportów

Powyższe dokumenty weszły w życie z dniem podjęcia, tj. 12 marca 2015 r. Uczelnie, do których Polska Komisja Akredytacyjna skierowała pismo dotyczące przygotowania raportu samooceny przed tą datą mogą wykorzystać wzory, o których mowa powyżej lub wzory obowiązujące w latach 2012 – 2015. Natomiast uczelnie, które otrzymały pismo w sprawie raportu samooceny po 12 marca 2015 r. powinny wykorzystać wzory określone w uchwale Nr 127/2015, udostępnione wraz z wyciągiem z zasad przeprowadzania wizytacji i wytycznymi do przygotowywania raportów samooceny w dziale „Wzory i procedury”.

Nowe wzory raportów PKA

W przypadku uczelni prowadzących kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych raport powinien być przygotowany odrębnie dla każdej z nich. Podobna reguła ma zastosowanie do jednostek prowadzących na danym kierunku zarówno studia o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym – wówczas także raport powinien być sporządzony dla każdego profilu odrębnie.

Archiwalne wzory raportów

Wzory raportów samooceny i raportów z wizytacji wykorzystywane przez Polską Komisję Akredytacyjną w okresie 25 października 2012 r. – 12 marca 2015 r. nadal są dostępne w dziale „Wzory i procedury” w punkcie „Wzory archiwalne”.