Przewodnik po deregulacji – broszura MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło w wersji elektronicznej „Przewodnik po deregulacji” czyli krótką broszurę wprowadzającą do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

W odniesieniu do roli, jaką pełni Polska Komisja Akredytacyjna w Przewodniku znajdziemy informację o następujących zmianach:

[blockquote author=”MNiSW” link=”” link_title=”Broszura – przewodnik po deregulacji” target=””]Zrezygnowano z oceny instytucjonalnej, a Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje wyłącznie oceny programowej, tj. oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów. Nastąpiło wyraźne oddzielenie weryfikacji spełnienia formalnych aspektów prowadzenia studiów od merytorycznej oceny tych elementów, które mają bezpośredni wpływ na jakość kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna, przeprowadzając ocenę programową, skoncentruje się na badaniu kwestii merytorycznych związanych z jakością kształcenia w jednostce. Natomiast weryfikacja formalna będzie oparta o dane zbierane w Systemie POL-on. [/blockquote]

Wśród powodów uzasadniających wprowadzenie modyfikacji w przepisach powszechnie obowiązujących wymieniono m. in. potrzebę położenia akcentu na ocenę skuteczności działania systemu zapewniania jakości, a nie formalne aspekty jego funkcjonowania.