Komunikat w sprawie stosowania przepisów przejściowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1311) uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 11 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy: „Do postępowań w sprawach ocen programowych oraz ocen instytucjonalnych wszczętych i pixa_booksniezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Przepis ten oznacza, że procedury dokonywania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen programowych i instytucjonalnych wszczęte pismem w sprawie sporządzenia raportu samooceny skierowanym do uczelni przed dniem 1 października 2016 r. będą realizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tym dniem.

W odniesieniu do wniosków o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz o przywrócenie tego uprawnienia, złożonych i nierozpatrzonych przed datą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, tj. przed dniem 1 października 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (par. 25 wspomnianego rozporządzenia).