Powoływanie członków i ekspertów PKA

Tryb powoływania członków PKA reguluje art. 251. ust. 3. i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym:
3. Członków PKA powołuje minister.
4. Kandydatów na członków PKA mogą zgłosić uczelnie, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej „RGNiSW”, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, PSRP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Tryb i zasady rekrutacji ekspertów z grona nauczycieli akademickich, ekspertów z grona pracodawców, ekspertów międzynarodowych oraz ekspertów z grona studentów określa załącznik nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 1. kandydatów na ekspertów z grona nauczycieli akademickich proponują Zespoły, zespół do spraw kształcenia nauczycieli lub zespół odwoławczy, kierując się ich dorobkiem naukowym lub artystycznym oraz doświadczeniem dydaktycznym lub doświadczeniem zawodowym, lub doświadczeniem zdobytym w agencjach akredytacyjnych w zakresie oceny jakości kształcenia;
 2. kandydatów na ekspertów z grona studentów proponuje właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się ich wiedzą i doświadczeniem praktycznym w zakresie zasad organizacji szkoły wyższej oraz toku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków studenta;
 3. kandydatów na ekspertów międzynarodowych proponuje Przewodniczący, kierując się ich międzynarodowym doświadczeniem w zakresie oceny jakości kształcenia;
 4. kandydatów na ekspertów z grona pracodawców proponują pracodawcy lub reprezentujące ich organizacje, kierując się ich wiedzą na temat zasad organizacji szkoły wyższej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także doświadczeniem związanym ze współpracą z uczelniami.

Z załącznika nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta z grona nauczycieli akademickich obejmuje:

 1. wskazanie przez członków Zespołu, zespołu do spraw kształcenia nauczycieli lub zespołu odwoławczego dyscypliny/dyscyplin, z zakresu której/których niezbędne jest dokonanie rekrutacji ekspertów oraz uczelni posiadających wiodące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne w tej dyscyplinie/dyscyplinach;
 2. wystąpienie do Rektorów uczelni, o których mowa w pkt. 1 z prośbą o wskazanie kandydatów o uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym w danej dyscyplinie/dyscyplinach, zawierającą oczekiwania wobec kandydatów i termin nadsyłania zgłoszeń;
 3. zebranie zgłoszeń kandydatów zawierających informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt 1 oraz w art. 251 ust. 5 i 6 ustawy;
 4. dokonanie przez Zespół, zespół do spraw kształcenia nauczycieli lub zespół odwoławczy wstępnej oceny kwalifikacji i dorobku przedstawionych kandydatów;
 5. przedstawienie Sekretarzowi kandydatów, którzy otrzymali pozytywną opinię Zespołu, zespołu do spraw kształcenia nauczycieli lub zespołu odwoławczego w celu uzyskania wstępnej akceptacji;
 6. przedłożenie Przewodniczącemu listy kandydatów na ekspertów oraz podjęcie przez Przewodniczącego decyzji w sprawie powołania ekspertów.

Z załącznika nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta z grona studentów obejmuje:

 1. opublikowanie na stronie internetowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszenia o rekrutacji ekspertów, w tym harmonogramu oraz wymagań wobec kandydatów, a także przekazanie samorządom studenckim informacji o rekrutacji ekspertów;
 2. zebranie zgłoszeń kandydatów zawierających informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 251 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy przez Zespół kwalifikujący kandydatów w składzie: pełnomocnik Przewodniczącego do spraw współpracy z ekspertami ds. studenckich, przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. dokonanie przez Zespół kwalifikujący kandydatów wstępnej kwalifikacji kandydatów zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym;
 4. szkolenie kandydatów z zakresu szczegółowych procedur oraz kryteriów oceny programowej i kompleksowej;
 5. przeprowadzenie treningu interpersonalnego kandydatów;
 6. przedłożenie Przewodniczącemu listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcie przez Przewodniczącego decyzji w sprawie powołania ekspertów.

Z załącznika nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta z grona ekspertów międzynarodowych obejmuje:

 1. przekazanie Zespołom, zespołowi do spraw kształcenia nauczycieli, zespołowi odwoławczemu oraz zagranicznym agencjom akredytacyjnym informacji o rekrutacji ekspertów, zawierającej oczekiwania wobec kandydatów i terminy przesyłania zgłoszeń;
 2. zebranie zgłoszeń kandydatów zawierających informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt 3 oraz w art. 251 ust. 5 i 6 ustawy;
 3. dokonanie przez Przewodniczącego oceny kwalifikacji i dorobku kandydatów;
 4. podjęcie przez Przewodniczącego decyzji w sprawie powołania ekspertów.

Z załącznika nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji obejmuje:

 1. przekazanie pracodawcom lub reprezentującym ich organizacjom informacji o rekrutacji ekspertów, zawierającej oczekiwania wobec kandydatów i terminy przedstawiania zgłoszeń;
 2. zebranie przez pełnomocnika Przewodniczącego do spraw współpracy z pracodawcami zgłoszeń kandydatów zawierających w szczególności informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt 4 oraz w art. 251 ust. 5 i 6 ustawy;
 3. dokonanie przez pełnomocnika Przewodniczącego do spraw współpracy z pracodawcami oceny kwalifikacji kandydatów;
 4. przedłożenie Sekretarzowi do akceptacji listy kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją;