Jak zostać ekspertem

Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najstaranniejszego i jak najskuteczniejszego realizowania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje. Muszą oni bowiem gwarantować wykonywanie na najwyższym poziomie nie tylko tych obowiązków, które wynikają z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lecz także tych, które są pochodną dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej polskich uczelni. 

Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, a wyniki pracy ekspertów sprzyjać będą doskonaleniu nie tylko działalności Komisji, ale i działań projakościowych podejmowanych przez uczelnieDlatego też Komisja zwraca się do kierowników jednostek organizacyjnych uczelni o wskazywanie z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy (tytuł w zakresie sztuki) lub stopień naukowy (stopień w zakresie sztuki) tych osób, które zajmują wysoko ocenianą pozycję naukową (lub artystyczną), mają duże doświadczenie dydaktyczne oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego.

Będziemy zobowiązani za przesyłanie propozycji kandydatów na ekspertów. Zgłoszenia winny zawierać: informacje o dorobku naukowym (artystycznym) i dydaktycznym kandydata oraz jego doświadczeniu w procesie zapewniania jakości, a także zgodę aplikującego na pełnienie funkcji eksperta oraz potwierdzenie zapoznania się przez niego z poniższą klauzulą informacyjną: 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia kandydatury na funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Administratorami zebranych danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia kandydatury na eksperta PKA. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2016/679. Dane kandydatów na ekspertów będą przechowywane przez okres 4 miesięcy (w przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury) lub do momentu zakończenia współpracy z PKA (w przypadku przyjęcia w poczet ekspertów). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą w szczególności być uprawione instytucje państwowe oraz obsługujące administratora firmy w zakresie IT oraz niszczenia danych.

Ewentualne pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@pka.edu.pl

grafika dekoracyjna - przedstawiająca dwóch pracujących mężczyzn