Ocena programowa – procedura

 • przygotowanie przez uczelnię raportu samooceny zgodnie z ustalonymi przez Prezydium wytycznymi i wzorem;
 • wizytację na miejscu, dokonaną przez zespół oceniający, w skład którego wchodzą:
  • eksperci – nauczyciele akademiccy;
  • ekspert – przedstawiciel studentów;
  • ekspert reprezentujący pracodawców (w przypadku kierunków prowadzonych w ramach praktycznego profilu kształcenia, a także profilu ogólnoakademickiego, o ile w programie studiów zostały przewidziane praktyki zawodowe);
  • ekspert międzynarodowy – w zależności od możliwości i rodzaju oceny;
  • osoba pełniąca funkcję sekretarza zespołu oceniającego
 • opracowanie raportu przez zespół oceniający, zgodnie z wzorem ustalonym przez Prezydium
 • przekazanie raportu zespołu oceniającego do uczelni
 • przedstawienie przez uczelnię stanowiska w odpowiedzi na raport
 • opracowanie przez Zespół lub zespół do spraw kształcenia nauczycieli opinii na podstawie raportu zespołu oceniającego i stanowiska uczelni przedstawionego w odpowiedzi na raport
 • decyzję – uchwałę Prezydium PKA;
 • publikację raportu i uchwały Prezydium zawierających wszelkie uwagi, zalecenia bądź inne formalne rezultaty, a także publikację
 • stanowiska uczelni
 
 
 

Pobierz procedurę postępowania oceniającego w przypadku oceny programowej przeprowadzanej: 

 

 

Opis przebiegu oceny programowej:

Uczelnia przekazuje Komisji raport samooceny zgodnie ze wzorem i wytycznymi przyjętymi uchwałą Prezydium PKA – w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.

Wizytacja powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia otrzymania przez PKA raportu samooceny.

Wizytacja odbywa się zgodnie z  zasadami przeprowadzania wizytacji, określonymi przez Prezydium PKA i opublikowanymi na stronie internetowej (załącznik nr 10). 

Nieprzekazanie przez uczelnię raportu samooceny, a na późniejszym etapie – odpowiedzi na raport, nie wstrzymuje biegu kolejnych czynności postępowania oceniającego.

Dyrektor Biura Komisji zawiadamia uczelnię o terminie wizytacji oraz przekazuje ramowy plan jej przeprowadzenia, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem wizytacji. Przewodniczącym zespołu oceniającego jest członek Komisji lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ekspert będący byłym członkiem Komisji.

Zespół oceniający, w składzie do siedmiu osób, powołuje Sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu dziedzinowego lub zespołu ds. kształcenia nauczycieli. 

Zespół oceniający po zapoznaniu się z raportem samooceny oraz po odbyciu wizytacji, w terminie sześciu tygodni przygotowuje raport. Każdy ekspert zobowiązany jest przedłożyć raport cząstkowy, na podstawie którego przewodniczący zespołu przygotowuje raport końcowy.

Raport zespołu oceniającego przesyła się do uczelni, która w terminie trzech tygodni od dnia jego otrzymania może się do niego ustosunkować. Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu zawierające opinię, oraz projekt uchwały w sprawie oceny, wraz z jej uzasadnieniem przedstawia na posiedzeniu Prezydium przewodniczący Zespołu lub wyznaczona przez niego osoba, w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania odpowiedzi uczelni.

Wyniki ocen wraz z ich uzasadnieniem Komisja przedstawia niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały. Strona niezadowolona z uchwały Prezydium może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały. 

Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej oceny i uchwały wraz z uzasadnieniem oraz raporty powizytacyjne wraz ze stanowiskiem uczelni