Opiniowanie – procedura

Załącznik nr 5 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej Szczegółowe kryteria recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku poziomie i profilu

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego jest zobligowany do zasięgnięcia opinii PKA w sprawie:

  • w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji;
  • w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni

Pobierz procedurę dotyczącą wyrażania opinii w sprawie spełniania warunków prowadzenia studiów na określonym, kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni (.pdf)

Tryb opiniowania, zakres opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni

PKA wydaje opinie na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Przedkładana w załączeniu do wniosku dokumentacja powinna zawierać zbiór dokumentów i informacji pozwalających na dokonanie oceny:

  • spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym o nauce oraz przepisach wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie, określających warunki niezbędne do prowadzenia kształcenia,
  • możliwości zapewnienia przez wnioskodawcę właściwej jakości kształcenia.

Zasady wyznaczania ekspertów opiniujących wnioski.

Wniosek jest rozpatrywany przez Zespoły działające w ramach obszarów kształcenia, które są obszarami wiodącymi dla danego kierunku studiów, co wynika z przedstawionego przez wnioskodawcę procentowego udziału liczby punktów ECTS dla każdego obszaru kształcenia, do którego przyporządkował ten kierunek, w łącznej liczbie tych punktów lub zespół do spraw kształcenia nauczycieli. Koordynatorem jest Zespół, w przypadku którego udział ten jest największy. Sekretarz PKA, w porozumieniu z przewodniczącym każdego z Zespołów, wyznacza recenzentów wniosku reprezentujących dziedziny i dyscypliny z obszarów wiodących, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia. Ponadto w postępowaniu opiniodawczym każdorazowo uczestniczy reprezentant studentów, będący członkiem Zespołu ekspertów studenckich do spraw recenzowania wniosków. Przewodniczący PKA i Sekretarz PKA mogą postanowić o konieczności przeprowadzenia wizytacji, ustalając jej ramowy plan oraz termin.

Zakres opinii.

Szczegółowy zakres opinii dotyczącej wniosku o nadanie uprawnień zostało kreślony we wzorach recenzji.

Pobierz wzór recenzji

Postępowanie odwoławcze.

Uczelnia niezadowolona z uchwały Prezydium PKA może w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia przez Zespół odwoławczy PKA.