Jak zostać Ekspertem ds. studenckich

W ramach Polskiej Komisji Akredytacyjnej działa Zespół Ekspertów ds. studenckich.
Za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu, we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną, odpowiada Koordynator z ramienia Parlamentu Studentów RP. Celami, które realizuje się w zespole są: wymiana dobrych praktyk, sprawna organizacja pracy oraz wzajemne wsparcie w realizowanych działaniach. Eksperci ds. studenckich uczestniczą w corocznych szkoleniach, a także indywidualnych rozmowach ewaluacyjnych. Ponadto biorą oni aktywny udział w cyklicznych spotkaniach, forach i webinarach organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, których tematem przewodnim jest jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich z ramienia PSRP – Mateusz Kopaczyński

Rekrutacja do zespołu ekspertów ds. studenckich odbywa się corocznie od maja do września, mając przewidziany czteroetapowy charakter.

Etap 1: Zgłoszenia kandydatów, przesyłanie wymaganych dokumentów.

Etap 2: Weryfikacja wiedzy kandydatów poprzez test online w formie eseju.

Etap 3: Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 4: Szkolenie dla kandydatów na ekspertów skupione na kryteriach oceny programowej, kryteriach opiniowania wniosków o utworzenie kierunków studiów, a także praktycznych aspektach pracy eksperta.

Program mentoringowy: Każdy nowy ekspert zanim weźmie udział w samodzielnej ocenie programowej uczestniczy podczas swojej pierwszej wizytacji w charakterze obserwatora w czynnościach wykonywanych przez doświadczonego eksperta.
Pełna informacja o procesie rekrutacji, w tym wymagania wobec kandydatów:
www.rekrutacja-pka.psrp.org.pl/

Studenci uczestniczą w ocenie programowej jako pełnoprawni członkowie zespołów oceniających. Link do informacji na temat oceny programowej: tutaj

Studenci od 2019 roku uczestniczą w procesie opiniowania wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów, poprzez sporządzenie recenzji cząstkowej.
Link do informacji na temat opiniowania wniosków: tutaj

Eksperci ds. studenckich uczestniczą również w corocznych szkoleniach, a także indywidualnych rozmowach ewaluacyjnych. Dodatkową wartością jest uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach i forach organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, których tematem przewodnim jest jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Ostatnia ewaluacja, połączona ze szkoleniem zespołu odbyła się 6-7 kwietnia w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Eksperci pracował nad kryteriami oceny programowej kierunków studiów, koncentrując się w sposób szczególny nad aspektem wsparcia i motywowania studentów w osiąganiu zakładanych efektów uczenia się. Ponadto omawiano karty spełniania standardów oceny programowej. Nowym elementem wprowadzonym podczas zjazdu była analiza kryteriów opiniowania wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów, czyli procesu do którego studenci zostali włączeni w 2019 roku. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, odbyła się również wewnętrzna ewaluacja zespołu, mająca na celu ciągłe doskonalenie jego pracy.
Nowatorską metodą prowadzenia dyskusji i szkoleń w ramach zespołu są prowadzone dla niego webinaria. Omawiane są tam bieżące sprawy związane z ocenami programowymi i opiniowaniem wniosków, eksperci wymieniają się również dobrymi praktykami w zakresie swojej pracy.
Corocznie organizowany jest również program wsparcia, prowadzony przez Polską Komisją Akredytacyjną dla ekspertów. Spotykają się oni indywidualnie z przedstawicielem Biura PKA, analizując merytoryczne i organizacyjne aspekty ich pracy. Wnioski i rekomendacje formułowane są w formie raportu.

grafika dekoracyjna - przedstawiająca notes, ręce i kawę