Prof. Mieczysław Socha elected INQAAHE Board member.

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) is a world-wide association of over 200 organisations active in the theory and practice of quality assurance in higher education. The great majority of its members are quality assurance agencies that operate in many different ways, although the Network also welcomes (as associate members) other … Czytaj dalej

XIX Zgromadzenie Plenarne KRePSZ (24 – 26.01.2013)

W dniach 24-26 stycznia br w Sulechowie odbyło się XIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), którego program obejmował m. in. dyskusję na temat kształcenia w ramach profili praktycznych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrażania innowacyjności i projektów badawczych. Wśród uczestników konferencji byli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jacek Guliński, Wiceprzewodniczący … Czytaj dalej

XIX General Assembly of KRePSZ (24 – 26.01.2013)

On 24 – 26 January 2013 in Sulechow a XIX General Assembly of Conference of Rectors of State Higher Vocational School was held. Programme of the conference consisted a.o. of doscussion regarding teaching within framework of practical profiles in State Higher Vocational Schools, amendments to the Act on Law on Higher Education, implementation of innovations and research … Czytaj dalej

Forum Jakości PKA w Gdyni

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Forum Jakości – nowe wyzwania w zapewnianiu i ocenie jakości kształcenia”, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2012 r. w Gdyni. Organizatorami konferencji jest Akademia Marynarki Wojennej we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną oraz Fundacją Pomeranian Students’ Coalition. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://forumjakosci.amw.gdynia.pl/ English

Procedury i standardy PKA uznane za porównywalne z obowiązującymi w USA.

Zgodnie z informacją przekazaną 26 czerwca br. przez Sekretarza Edukacji USA, standardy i procedury stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie akredytacji uczelni medycznych zostały uznane przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) za porównywalne z ich odpowiednikami obowiązującymi w USA. Decyzja ta oznacza, że polskie uczelnie medyczne mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie William D. Ford Federal Direct Loan pozwalającym amerykańskim studentom ubiegać … Czytaj dalej

Komunikat PKA w sprawie ocen instytucjonalnych i programowych.

W związku z pytaniami kierowanymi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącymi dokonywanych przez Komisję ocen programowych, a także ocen instytucjonalnych wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.455), a w szczególności wymagania od uczelni podczas oceny programowej formułowania już w bieżącym roku akademickim raportów … Czytaj dalej

Lista zagranicznych stopni naukowych równoważnych z polskimi.

Na stronie interenetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczona została lista instytucji nadających stopnie naukowe uznawane na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) za równoważne z odpowiednimi polskimi stopniami naukowymi lub stopniami w zakresie sztuki. English

Wręczenie certyfikatów poświadczających uzyskanie ocen wyróżniających.

W dniu 13 października 2011 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej wręczył certyfikaty poświadczające uzyskanie wyróżniającej oceny jakości kształcenia przedstawicielom następujących uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek „filologia” w zakresie filologii germańskiej prowadzony na Wydziale Filologicznym, kierunek „filologia” w zakresie filologii niderlandzkiej na Wydziale Filologicznym, kierunek „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek „informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki, kierunek „zdrowie publiczne” … Czytaj dalej

First meeting of PKA’s Advisory Board.

The first meeting of PKA's Advisory Board was held on 27 November 2010. The meeting was attended by: – dr hab. Zbigniew Marciniak (President of the Advisory Board), – prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow, – dr Nick Harris, – Tove Blytt Holmen, – dr hab. Andrzej Jamiołkowski, – dr Andrzej Malinowski, – prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, – dr hab. Marek Rocki … Czytaj dalej

Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA

W dniu 27 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej – organu doradczo – opiniodawczego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu udział wzięli: – dr hab. Zbigniew Marciniak (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej), – prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow, – dr Nick Harris, – Tove Blytt Holmen, – dr hab. Andrzej Jamiołkowski, – dr Andrzej Malinowski, – prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, – dr hab. Marek Rocki … Czytaj dalej