Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej PKA

W dniu 27 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej – organu doradczo – opiniodawczego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W spotkaniu udział wzięli:

– dr hab. Zbigniew Marciniak (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej),
– prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow,
– dr Nick Harris,
– Tove Blytt Holmen,
– dr hab. Andrzej Jamiołkowski,
– dr Andrzej Malinowski,
– prof. dr hab. Waldemar Tłokiński,
– dr hab. Marek Rocki (Przewodniczący PKA),
– dr hab. Mieczysław W. Socha (Sekretarz PKA).

Członkowie Rady Konsultacyjnej zapoznali się z projektowanymi zmianami do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dyskutowali na temat konsekwencji ich wprowadzenia dla funkcjonowania Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zdaniem członków Rady projektowane rozwiązania godzą w niezależność Komisji oraz jej krajowy i międzynarodowy status.
Członkowie Rady przegłosowali stanowisko dotyczące treści art. 9 ust. 3 pkt 3 i art. 48a ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (stanowisko Rady Konsultacyjnej w załączeniu). W trakcie spotkania zwrócono uwagę na niespójność przepisów kształtujących zadania PKA w obszarze akredytacji i oceny jakości kształcenia. Dyskutowano także nad pożądanymi zmianami w prawodawstwie, tj. zmianami uwzględniającymi konieczność zapewnienia elastyczności stosowanych rozwiązań oraz przestrzeni do angażowania się w proces budowy kultury jakości, a przede wszystkim rozwiązań umożliwiających spełnienie standardów funkcjonowania organizacji akredytacyjnych przyjętych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W trakcie dyskusji nad treścią art. 48a ust. 2 członkowie Rady wskazali na konieczność zapewnienia Komisji pełnej swobody w definiowaniu standardów i kryteriów dokonywania ocen jakości kształcenia.