The Quality Forum

The Polish Accreditation Committee recognizes its comprehensive cooperation and dialogue with all stakeholders of the education process, including the academic and school community, candidates for studies and theirs parents, faculties, universities authorities,  employers as well as state and public administration bodies. Committee undertakes initiatives in the field of such cooperation, both on nationally and internationally, actively cooperating with other accreditation committees and international organizations grouping them in the implementation of the Bologna Process and the construction of the European Higher Education Area.

In conformity with this principles, in order to meet the expectations of its partners, in 2005 the Committee initiated the organization of regular encounter called the Quality Forum, which constitute a broad discussion platform related to the matters of quality assurance of education in universities. Over the course of over years, format has evolved, becoming synonymous with professionalism, substantive debate and cooperation.

ikona1
Ikona2

The participants of the Quality Forum – apart from members and experts of PKA and persons closely cooperating with the Committee – are representatives of: domestic institutions and organisations active in the field of higher education (such as: the Ministry of Education and Science, the General Council for Science and Higher Education, environmental accreditation committees, the Conference of Rectors ,universities, the Students’ Parliament of the Republic of Poland, the National Representation of PhD candidates and others), representatives of employers’ organizations, as well as other accompanying sectors that function in the higher education system on a daily basis and work to assurance and development of the quality of education.

The Quality Forum – in its essence – is an example of broad domestic and international cooperation. From the very beginning, it has been guided by the idea of pluralism and the exchange of opinions, perspectives and experiences in the widest possible group of professionals. Importantly, this conference has become a platform for opinion-making consultations that allowing the development of appropriate methods and forms of action for the Committee itself, as an institution for which social welfare is the overriding value.

The main aim of the Quality Forum is to create a dialogue platform that will allow for joint development of solutions to improve the process of evaluation of the quality of education in Poland. Therefore, each time, when the Committee undertaking a topic, it`s takes into consideration such aspects as: the applicable legal conditions; the current socio-economic situation; doubts and questions addressed to the PKA from the academic community; as well as the proposed solutions found by assessment teams and the encountered problems or the background to the implementation of tasks resulting from ensuring the quality of education in universities throughout Poland. It should be emphasized that this conference is one of the key forms of supporting universities in building a quality culture as well as providing and improving education. The Quality Forum responds to the require and voices of all stakeholders of the education process, creating a field for debates and the exchange of constructive opinions and conclusions.

The Quality Forum is a excellent example of professional, multidimensional cooperation of institutions and organizations and their common concern for ensuring the assurance quality of education provided by Polish higher education system, which refers to the best practices in the European and global educational space.

Ikona3
Ikona4

One of the main role of PKA resulting from its public status is obtaining objective information concerning, on the one hand, the effectiveness of actions taken to implement the PKA mission, and on the other hand, aimed at analyzing the possibilities of improving operating methods based on documented research results. The implementation of analytical and research activities, and then making them public, aims to build the image of PKA as an effective, transparent organization responsible for the rational spending of public funds. The Quality Forum – thanks to its open formula – provides an excellent opportunity to present the activities undertaken by the Committee, disseminate the results of the work (including in the field of analytical and research activities), as well as publicly consult solutions and adopted methods of operation.

According to the area II (2.1-2.5) of Strategy of the Polish Accreditation Committee for 2017-2020, the primarily oriented towards the implementation of PKA’s mission to build a quality culture in the Polish higher education system, Forum is a practice, that creates active attitudes towards stakeholders, in order to initiate and conduct a debate on key issues related to the continuous building of a quality culture in universities.

9 czerwca 2021 r. (platforma ClickMeeting) – X Forum Jakości pt. Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej

Polska Komisja Akredytacyjna – odnosząc się do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej – X edycję Forum Jakości poświęciła refleksji nad wpływem pandemii COVID-19 na teraźniejszość i przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Forum Jakości 2021 pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat perspektyw oraz przyszłych scenariuszy dla zapewniania jakości w kształcenia w Polsce. Myślą przewodnią zorganizowanej przez Komisję konferencji stały się kryzysy i szanse jakie stworzyła lub unaoczniła pandemia w procesie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. 

Wydarzenie – w przeciwieństwie do poprzednich edycji – odbyło się w formie zdalnej. Uczestnicy wzięli udział w konferencji za pomocą platformy ClickMeeting. X edycja Forum Jakości PKA cieszyła się dużym zainteresowaniem – na wydarzenie zarejestrowało się ponad 1300 użytkowników, co pokazało, że zdalna formuła wydarzenia okazała się rozwiązaniem, które stworzyło możliwości podjęcia debaty w  szerokim gronie uczestników nie tylko z terenu Polski, ale także spoza jej granic.

Komisja, jako inicjator i organizator konferencji, miała możliwość szerokiego zaprezentowania wyzwań przed jakimi stanęła w zakresie prowadzenia zdalnej oceny jakości kształcenia oraz metod, za pomocą których realizuje ustawowe zadania. Przewodniczący PKA – prof. dr hab. Krzysztof Diks mówił o funkcjonowaniu Komisji w okresie pandemii oraz wdrożonych rozwiązaniach, które pozwoliły na kontynuację zaplanowanych działań. Z kolei seminaria pozwoliły zagłębić się nieco bardziej w tematykę przejścia na model hybrydowy lub zdalny nauczania i uczenia się. W trakcie seminariów zostały poruszone m.in. kwestie realizacji programów studiów w nauczaniu zdalnym, weryfikacji i oceny efektów uczenia się, trudności studentów w zdalnym nauczaniu i uczeniu się, przygotowania kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość, wsparcia (technicznego, ale także psychologicznego) studentów i kadry dydaktycznej w procesie nauczania i uczenia się czy też specyfiki kształcenia na profilu praktycznym oraz wirtualnych praktyk zawodowych (z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców).

16-17 listopada 2017 r. (Kraków) – IX Forum Jakości pt. O nową jakość kształcenia nauczycieli

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 16-17 listopada 2017 r. zorganizowała IX Forum Jakości pt. „O nową jakość kształcenia nauczycieli”. Konferencja została zrealizowana we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Podczas wydarzenia prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli się do następujących problemów: ocena i diagnoza kształcenia nauczycieli w doświadczeniach członków i ekspertów PKA (dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, mgr Marcin Wojtkowiak), kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie w rzeczywistości akademickiej nauczania przedmiotowego i pedagogicznego (prof. dr hab. Amadeusz Krause), kształcenie nauczycieli – prezentacja przebiegu prac prowadzonych w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” (prof. dr hab. Bożena Muchacka), praktyki pedagogiczne i zawodowe w kształceniu nauczycieli (dr hab. Beata Jachimczak, dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, mgr Marcin Wojtkowiak).

Uczestnicy konferencji w trakcie dwudniowych obrad skorzystali z okazji do podjęcia kluczowych rozmów na temat kształcenia nauczycieli w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Liczne reprezentacje ośrodków naukowych, instytucji oraz organizacji uczestniczących w procesie kształcenia pozwoliły na przeprowadzenie merytorycznych dyskusji oraz wypracowanie jasnych wniosków w ramach podsumowania wydarzenia.

Źródło: Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku (Warszawa 2018, s. 35)

16-17 listopada 2016 r. (Elbląg) – VIII Forum Jakości pn. Zmiany w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego

Polska Komisja Akredytacyjna, realizując wyznaczoną misję oraz wskazane ustawą zadania, zorganizowała VIII Forum Jakości, które zogniskowane było wokół zagadnień związanych ze zmianami w prawie i funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Konferencja, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2016 r. w Elblągu stała się okazją do integracji i wymiany poglądów wśród środowiska akademickiego nie tylko z Polski, ale także z ośrodków europejskich.

Tematyka Forum, oprócz wspomnianych wyżej zmian dotyczących ustawodawstwa, oscylowała wokół kształcenia praktycznego prowadzonego w polskich uczelniach. W ramach czterech paneli dyskutowano m.in. o ogólnych założeniach profilu praktycznego, wzorcach dobrego kształcenia praktycznego, czy też praktykach zawodowych na profilu praktycznym. W konferencji – obok prelegentów krajowych – wziął udział przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development).

9-10 czerwca 2015 r. (Toruń) – VII Forum Jakości pn. Profil praktyczny – pierwsze lata doświadczeń

Forum Jakości pod nazwą „Profil praktyczny pierwsze lata doświadczeń” odbyło się w dniach 9 i 10 czerwca 2015 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Decydując się na współorganizację tego wydarzenia, Komisji przyświecał cel kompleksowego rozpoznania problemu kształcenia o profilu praktycznym z punktu widzenia doświadczenia dydaktycznego oraz poznawczego. Do wygłoszenia referatów zaproszono praktyków ze szczególnym dorobkiem zawodowym. Wśród prelegentów swoje wystąpienia przedstawili m.in. Prezes Zarządu PESA w Bydgoszczy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Koordynator PKA ds. współpracy z pracodawcami.

Tematyka referatów i wystąpień dotyczyła przede wszystkim: studiów dualnych, kryteriów oceny jakości kształcenia o profilu praktycznym, a także oczekiwań pracodawców w zakresie oceny jakości kształcenia. Dodatkowo, do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli niemieckiego szkolnictwa wyższego, w tym tamtejszych agencji akredytacyjnych, z uwagi na ich wysoko oceniane, wieloletnie doświadczenie właśnie w zakresie kształcenia praktycznego. Niezwykle istotnym elementem VII Forum Jakości były prezentacje uczelni polskich i niemieckich (Politechniki Poznańskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, PWSZ w Elblągu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetu FH Joanneum, University of Applied Sciences), dotyczące realizacji studiów o profilu praktycznym. W panelu dyskusyjnym, który stanowił podsumowanie konferencji, wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, licznych uczelni oraz pracodawców.

Źródło: Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012-2015 (IV kadencja) (Warszawa 2016, s. 65-66)

26-27 marca 2015 r. (Gdynia) – VI Forum Jakości pt. Challenges for quality assurance in higher education

W dniach 26-27 marca 2015 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się VI Forum Jakości zorganizowane pod nazwą Challenges for quality assurance in higher education. Forum zostało podzielone na dwie części – pierwsza miała charakter międzynarodowy (dzień I), a druga zakładała wystąpienia przedstawicieli krajowych interesariuszy szkolnictwa wyższego (II dzień).

Pierwszy dzień konferencji obejmował pięć referatów wygłoszonych przez przedstawicieli europejskich agencji akredytacyjnych, a także innych europejskich stowarzyszeń zajmujących się oceną jakości kształcenia. Wystąpienia zaproszonych gości dotyczyły m.in.: europejskich doświadczeń w zakresie oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (w tym w zakresie oceny wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia), internacjonalizacji procesu oceny jakości kształcenia, czy też przewidywanych zmian w ocenie jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Drugi dzień poświęcony był wystąpieniom krajowym (wśród prelegentów znaleźli się m.in. Przewodniczący PKA oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i skupiał się przede wszystkim na zagadnieniu kluczowych zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz na kryteriach stosowanych przez PKA. Co ważne, zaprezentowano także referaty na temat potwierdzania i uznawania w szkołach wyższych efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz dokumentacji towarzyszącej procedurze ocen prowadzonych przez PKA. Obie części konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i dały możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń reprezentantom różnych ośrodków akademickich z terenu całej Polski.

Źródło: Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012-2015 (IV kadencja) (Warszawa 2016, s. 65)

5-6 listopada 2012 r. (Gdynia) – V Forum Jakości pt. Nowe wyzwania w zapewnianiu i ocenie jakości kształcenia

Polska Komisja Akredytacyjna swoje V Forum Jakości zorganizowała pod hasłem Nowe wyzwania w zapewnianiu i ocenie jakości kształcenia. Konferencja odbyła się w dniach 5 i 6 listopada 2012 r. na terenie kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Pomerania.

Formuła wydarzenia – w stosunku do lat ubiegłych – została zmieniona, a dokładnie wzbogacona o element warsztatów z zakresu budowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

W Forum wzięło udział łącznie 180 uczestników, którzy reprezentowali wiele polskich uczelni. Tematyka referatów poświęcona została m.in. propagowaniu dobrych praktyk w zakresie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, szerokiej współpracy uczelni z pracodawcami, wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji, a także ocenie jakości kształcenia na studiach doktoranckich. Zarówno część merytoryczna, jak i praktyczna (warsztatowa) umożliwiła uczestnikom pogłębienie wiedzy z zakresu zapewniania jakości kształcenia, ale także wymianę opinii oraz dzielenie upowszechnianie stosowanych praktyk we własnym środowisku akademickim.

Źródło: Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2012 roku (Warszawa 2013, s. 275)
Źródło: Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2012-2016 (IV kadencja) (Warszawa 2013, s. 65)

8 kwietnia 2009 r. (Warszawa) – IV Forum Jakości pt. Rola pracodawców w procesie zapewniania jakości i oceny wyższego wykształcenia

IV Forum Jakości pod nazwą Rola pracodawców w procesie zapewniania jakości i oceny wyższego kształcenia zostało zorganizowane wspólnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Business Centre Club. W konferencji uczestniczyło 120 przedstawicieli uczelni, pracodawców i agencji akredytacyjnych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Sekretarz Stanu prof. dr hab. Maria Orłowska, zaś Ministerstwo Edukacji Narodowej Podsekretarz Stanu dr hab. Zbigniew Marciniak. Przedstawiciele strony rządowej podkreślali znaczenie oceny jakości w procesie kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, a także zwrócili uwagę na kwestię zasadności udziału kolejnych grup interesariuszy w prowadzonych procedurach. Dr hab. Zbigniew Marciniak zauważył, że włączenie przedstawicieli pracodawców w postępowanie dotyczące oceny jakości kształcenia bezpośrednio przyczyni się do wzrostu poziomu dostosowania kształcenia w szkołach wyższych do potrzeb gospodarki.

Przedmiotem obrad były dotychczasowe doświadczenia oraz perspektywy wzajemnej współpracy uczelni, pracodawców i ich organizacji oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Forum Jakości podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, poświęconej roli pracodawców w systemach zapewniania jakości wyższego wykształcenia, dr K. Dittrich – Dyrektor holenderskiej agencji akredytacyjnej NVAO – zapoznał zebranych z doświadczeniem reprezentowanej przez siebie organizacji, a następnie  o doświadczeniach PKA w tej dziedzinie opowiedział Sekretarz Komisji – dr hab. M. Socha. Dr K. Dittrich, koncentrując się na sektorze wyższych szkół zawodowych, w którym poziom współpracy z otoczeniem gospodarczym jest najbardziej dynamiczny, opisał praktyki przyjęte w jego kraju, m.in.: szerokie, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym, konsultacje programów kształcenia z reprezentantami środowiska pracodawców, coraz szerszy udział tzw. nauczycieli wizytujących, zatrudnionych w sektorze gospodarczym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych czy rozbudowane praktyki zawodowe. W ówczesnych doświadczeniach Państwowej Komisji Akredytacyjnej, środowisko pracodawców reprezentowane było poprzez przedstawicieli, będących członkami Komisji. Dążąc do dalszego pogłębiania związków obu środowisk, Prezydium PKA w uchwale w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia, jako jedno z kryteriów przyjęło poziom współpracy uczelni z pracodawcami oraz ich udział w kształtowaniu efektów kształcenia. Następnie przedstawiciele środowiska akademickiego zaprezentowali dobre przykłady współpracy uczelni z pracodawcami. Z kolei przedstawiciele środowiska pracodawców (Prezes K. Chełpiński – MIS S.A., Dyrektor Joanna Tyszka – Grupa Lotos S. A., Rafał Jabłoński – Kierownik Inicjatywy Akademickiej IBM STG) przedstawili własne doświadczenia we współpracy z uczelniami. 

Część druga konferencji poświęcona była dyskusji panelowej, w toku której przedstawiciele: KRASP (prof. dr hab. M. Wąsowicz – Przewodniczący UKA), Grupy Roboczej ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (Przewodnicząca dr hab. E. Chmielecka), ZUS (Dyrektor S. Kuruliszwili), Polimex-Mostostal S.A. (Dyrektor A. Stańczyk), PSRP (Przewodniczący B. Banaszak) oraz PKA (Wiceprzewodniczące Komisji: prof. dr hab. D. Strahl oraz prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka) zidentyfikowali główne bariery, a następnie wskazali na możliwości ich pokonywania. W trakcie obrad uczestnicy wyszczególnili także potencjalne formy współpracy uczelni i agencji akredytacyjnych z pracodawcami. 

Ogólnym wnioskiem płynącym z konferencji stało się przekonanie, iż dotychczasowy poziom współpracy między środowiskiem akademickim i środowiskiem pracodawców jest niezadowalający, a szansą na osłabienie tego niekorzystnego w wielu aspektach zjawiska jest większe zaangażowanie pracodawców w proces tworzenia i oceny programów studiów oraz efektów uczenia się. Zwrócono przy tym uwagę na rzadko wykorzystywaną ustawową możliwość tworzenia na uczelniach konwentów, w skład których wchodzić mogą m.in. przedstawiciele pracodawców. Niemal wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę i potrzebę pogłębiania współpracy pomiędzy oboma środowiskami, jak również włączenia przedstawicieli pracodawców do prac Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zauważono także, iż dość istotną barierą we wzajemnej współpracy, zarówno na poziomie uczelni, jak i Komisji, jest rozproszenie organizacji skupiających pracodawców, jak również dotychczasowy niewielki dialog obu środowisk. 

Wychodząc naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom, zarówno ze strony pracodawców, jak i przedstawicieli uczelni, PKA zobowiązała się do podejmowania dalszych inicjatyw, mających na celu kontynuowanie dialogu i wypracowanie skutecznych form współdziałania. Przykładem takiego działania stało się powołanie przez Przewodniczącego PKA grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli pracodawców, środowiska akademickiego i członków Komisji, która została zobowiązana do stworzenia zasad rekrutacji, szkoleń i włączania ekspertów reprezentujących pracodawców do prac zespołów wizytujących PKA.

Źródło: Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 roku (Warszawa 2010, s. 197-199)

13 listopada 2007 r. – III Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna w dniu 13 listopada 2007 roku zorganizowała III Forum Jakości, które zostało poświęcone ramowej strukturze kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Konferencja dotyczyła kwestii standaryzacji studiów w świetle wytycznych Procesu Bolońskiego. Uczestnicy Forum kompleksowo omówili zagadnienia związane z celami kształcenia, które wprost dotyczą rozwijania zasobów wiedzy, umiejętności i postaw, które w rezultacie służą przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

Uczestnikami konferencji byli:

 • reprezentanci środowiskowych komisji akredytacyjnych,
 • przedstawiciele władz ministerialnych,
 • przedstawiciele Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • członkowie Parlamentu Studentów RP,
 • promotorzy bolońscy,
 • reprezentanci organizacji pracodawców.
Źródło: Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2005-2008 (II kadencja) (Warszawa 2008, s. 89)

Zorganizowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2006 r. II Forum Jakości zostało w całości poświęcone zagadnieniom związanym z budowaniem wewnętrznych systemów oceny jakości. W konferencji wzięli udział reprezentanci środowiskowych komisji akredytacyjnych, ówczesne kierownictwo ministerstwa nadzorującego szkoły wyższe, przedstawiciele Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów, promotorzy bolońscy, a także reprezentanci organizacji pracodawców.

W ramach podsumowania II edycji Forum przygotowano wspólną publikację pt. „Jakość kształcenia w szkołach wyższych”, która ukazała się drukiem w 2007 r. Stanowi ona przykład współpracy wielu instytucji i organizacji, przede wszystkim ich wspólnej dbałości o zapewnienie należytej jakości kształcenia prowadzonego w polskich ośrodkach akademickich.

Źródło: Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2005-2008 (II kadencja) (Warszawa 2008, s. 89)

29-30 listopada 2005 r. – I Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna zorganizowała w dniach 29-30 listopada 2005 r. konferencję, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych, Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych oraz następujących środowiskowych komisji akredytacyjnych:

 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Rolniczych,
 • Akredytacyjna Komisja Uczelni Artystycznych,
 • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA),
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT),
 • Komisja Akredytacyjna Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (KAFPAKE),
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych (KAUM).

Podczas dwudniowych obrad dyskutowano problematykę jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Podkreślano zbieżność celów oraz wskazywano możliwości ściślejszego współdziałania, także na forum międzynarodowym. Ustalono, że podobne spotkania mogą odegrać ważną rolę w budowaniu lepszej edukacji na poziomie wyższym. Państwowa Komisja Akredytacyjna przedstawiła propozycję przekształcenia tego spotkania w Forum Jakości, spotykające się raz do roku na konferencjach organizowanych przez PKA, w celu wypracowania wspólnych rozwiązań aktualnych problemów i budowania ściślejszej współpracy.

Źródło: Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2005 roku (Warszawa 2006, s. 56)

The Quality Forum has become a permanent tasks in the calendar of activities of the Polish Accreditation Committee and is one of the main events for the entire academic community. It is a prestigious conference that always brings together experts from all over Poland in the group of participants.

The Quality Forum is an example of cooperation that leads to the formulation of valuable opinions and conclusions on the prospects and development of the education quality assurance system in Poland.

The Quality Forum deals with issues that aim to provide graduates of Polish universities with a high position on the domestic and international labor market, as well as to increase the competitiveness of Polish universities as European institutions.

Soon we will inform you about the details of the next edition of the Quality Forum – we invite you to participate!

Ikona5