Forum Jakości 2021

Polska Komisja Akredytacyjna Forum Jakości 2021 poświęciła refleksji nad wpływem pandemii COVID-19 na teraźniejszość i przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Komisji szczególnie zależało, by tegoroczne Forum pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat perspektyw oraz przyszłych scenariuszy dla zapewniania jakości w kształcenia w Polsce, dlatego też myślą przewodnią organizowanej konferencji stały się kryzysy i szanse jakie stworzyła lub unaoczniła pandemia w procesie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Merytoryczna debata o przyszłości szkolnictwa wyższego

Forum Jakości zorganizowane pt. Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej uwypukliło potrzebę debaty, podejmowania rozmów o zmianach jakie na przestrzeni ostatniego roku nastąpiły w sektorze szkolnictwa wyższego. Komisja, jako inicjator i organizator konferencji, miała możliwość szerokiego zaprezentowania wyzwań przed jakimi stanęła w zakresie prowadzenia zdalnej oceny jakości kształcenia oraz metod, za pomocą których realizuje ustawowe zadania. Przewodniczący PKA – prof. dr hab. Krzysztof Diks mówił o funkcjonowaniu Komisji w okresie pandemii oraz wdrożonych rozwiązaniach, które pozwoliły na kontynuację zaplanowanych działań. W trakcie konferencji głos zabrał prof. dr hab. Włodzimierz  Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który mówił o polityce MEiN, wprowadzonych i zaplanowanych rozwiązaniach na skutek pandemii COVID-19. Seminaria – przygotowane przy udziale naszych partnerów – pozwoliły zagłębić się nieco bardziej w tematykę przejścia na model hybrydowy lub zdalny nauczania i uczenia się. W trakcie seminariów zostały poruszone m.in. kwestie realizacji programów studiów w nauczaniu zdalnym, weryfikacji i oceny efektów uczenia się, trudności studentów w zdalnym nauczaniu i uczeniu się, przygotowania kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość, wsparcia (technicznego, ale także psychologicznego) studentów i kadry dydaktycznej w procesie nauczania i uczenia się czy też specyfiki kształcenia na profilu praktycznym oraz wirtualnych praktyk zawodowych (z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców).

Co szczególnie istotne, tegoroczna edycja Forum Jakości pokazała jak dużo wątpliwości i obaw uwydatniła pandemia, z jakimi wyzwaniami mierzyli się wszyscy interesariusze sektora szkolnictwa wyższego, ale też jak wiele szans i możliwości stworzyła konieczność szybkiej adaptacji do nowych warunków w odniesieniu do rozwoju metod kształcenia, sposobów komunikowania, kompetencji cyfrowych społeczności akademickiej czy też podejmowania inicjatyw rozwoju w różnorodnych obszarach.

Jakość i profesjonalizm

Tegoroczne Forum Jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej stało się zarówno wyzwaniem organizacyjnym, jak i szansą przed którą stanęła Komisja. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Forum Jakości przeniosło się do sieci. Zdalna formuła wydarzenia okazała się rozwiązaniem, które choć wymagające w zakresie przygotowań dla Komisji i jej Biura, stworzyło możliwości podjęcia debaty w  szerokim gronie, przy udziale licznie zgromadzonych uczestników.

Komisja w czasie pandemii COVID-19 wielokrotnie podejmowała działania, mające na celu nieustanny rozwój konstruktywnego dialogu ze wszystkimi interesariuszami procesu zapewniania jakości kształcenia (m.in. poprzez organizację webinariów dla uczelni oraz spotkań zdalnych Prezydium PKA z Konferencjami Rektorów), zdobywając tym samym cenne doświadczenie. Forum Jakości 2021 zgromadziło grono prelegentów i słuchaczy, którzy w dniu 9 czerwca br. za pośrednictwem platformy ClickMeeting stali się naszymi wirtualnymi partnerami i gośćmi, przyczyniając się do powodzenia tego przedsięwzięcia, za co kierujemy do wszystkich słowa podziękowania.

Ponad 1300 zarejestrowanych użytkowników, ponad 1000 uczestników z całej Polski oraz spoza jej granic skupionych w grupie słuchaczy, 35 prelegentów reprezentujących najważniejsze instytucje i organizacje na co dzień funkcjonujące w systemie szkolnictwa wyższego, a także ponad 10 godzin transmisji, które zostały wypełnione merytoryczną dyskusją.

Nie udałoby nam się zorganizować tak ważnego dla przyszłości szkolnictwa wyższego wydarzenia bez obecności naszych partnerów, którzy nie tylko zabrali głos w debatach, ale także współorganizowali seminaria przeprowadzone w ramach Forum Jakości. Szczególne podziękowania kierujemy do głównych partnerów Forum: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed), Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Dziękujemy również pozostałym partnerom i uczestnikom wydarzenia: Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA), Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), Ministerstwu Edukacji i Nauki (MEiN), Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) i Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD).

Prowadzone debaty, wnikliwe analizy oraz podsumowania pokazały ewidentną potrzebę – popartą wygłoszonymi tezami podczas Forum – dalszej dyskusji na bardziej szczegółowych płaszczyznach. Okazało się, że w dzisiejszej rzeczywistości, naznaczonej obostrzeniami, szeroko pojęte środowisko akademickie mierzy się z deficytem swobodnej wymiany opinii, dzielenia się wątpliwościami oraz zdobywanymi doświadczeniami pomiędzy interesariuszami systemu szkolnictwa wyższego. Jako Komisja, zauważamy tę potrzebę i dołożymy wszelkich starań, aby doskonalić jakość kształcenia poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu wdrażanie konstruktywnych wniosków z przeprowadzonych już dyskusji, jak i tworzyć pole do dalszych debat. O naszych planach poinformujemy w stosownym czasie.

Dziękujemy, że byli Państwo z nami

Forum Jakości 2021 zgromadziło ponad tysiąc uczestników z Polski oraz z zagranicy. Przyjęty format okazał się korzystną perspektywą. Na bieżąco otrzymujemy sygnały od przedstawicieli całego środowiska akademickiego, które pozytywnie ocenia realizację Forum pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wszystkie głosy recenzji są dla nas i naszych partnerów nie tylko formą podziękowania, ale także cennymi spostrzeżeniami, które pozwolą nam usprawnić działania i doskonalić proces organizacji kolejnych wydarzeń w przyszłości.

 

~Bardzo dziękuję za stworzenie możliwości uczestniczenia w tak ciekawym i potrzebnym nam (nauczycielom akademickim) wydarzeniu. Wszystkie poruszane w wystąpieniach i dyskusji problemy uważam za bardzo ważne dla naszego środowiska.

~W imieniu własnym oraz uczestników Forum Jakości 2021, z którymi miałem możliwość rozmowy, bardzo dziękuję za organizację tak cennego przedsięwzięcia dla środowiska akademickiego, szkół wyższych w Polsce. Wymiana doświadczeń, funkcjonowania Uczelni, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii COVID-19, a także perspektywy rozwoju, ”patrzenie w przyszłość” to możliwość pozyskania wielu bardzo cennych informacji, w szczególności dla środków mniejszych oddalonych od stolicy.

~Dziękuję za tak profesjonalnie przygotowana konferencję i składam gratulacje. Była ona arcyciekawa poprzez dobór prelegentów.