Forum Jakości 2021

Polska Komisja Akredytacyjna ma zaszczyt zaprosić do udziału w zdalnym seminarium z cyklu Forum Jakości, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r.

Łączy nas wspólny cel

Z dniem 20 marca 2021 minął rok od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zarówno Uczelnie, jak i Polska Komisja Akredytacyjna, dążąc do realizacji swojej misji oraz zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanęły przed wyzwaniem dostosowania się do nowej sytuacji. Zmianie uległo funkcjonowanie szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Należy podkreślić, że nastąpiło gwałtowne przejście od modelu tradycyjnego zarządzania uczelniami do modeli umożliwiających sprostanie wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i zapewniających szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia w warunkach niepewności. W krótkim czasie zredefiniowana została również społeczna misja szkolnictwa wyższego na skutek rodzących się nowych oczekiwań wobec uczelni. Dziś, wyposażeni w bagaż zupełnie nowych doświadczeń, możemy starać się wspólnie wypracować pierwsze wnioski, które mogą okazać się kluczowe w perspektywie przyszłych scenariuszy.  

Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w tym środowiskiem akademickim i szkolnym, kandydatami na studia i ich rodzicami, pracodawcami oraz organami państwa i administracji publicznej. W myśl tego przesłania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów, Komisja organizuje seminarium z cyklu Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

Głosem ekspertów

Komisja, w celu stworzenia platformy szerokiego dialogu między wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w ramach organizacji tegorocznego Forum Jakości zainicjowała współpracę z instytucjami, organizacjami oraz środowiskami eksperckimi na co dzień funkcjonującymi w sektorze szkolnictwa wyższego. Dlatego też do grona partnerów i uczestników konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele:

 • Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
 • Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed),
 • Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT),
 • Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ),
 • Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM),
 • Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA),
 • Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP),
 • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP),
 • Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN),
 • Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW),
 • Krajowej Izby Gospodarczej (KIG),
 • Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD).

Spotkajmy się w sieci

Komisja, realizując misję budowania kultury jakości pragnie, by tegoroczne Forum stało się przyczynkiem do głębszego namysłu nad doświadczeniami wyniesionymi z minionego roku, a także pozwoliło na sformułowanie wniosków przez interesariuszy procesu kształcenia na temat perspektyw zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet lat.

Forum Jakości odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 8:30 – 19:10 i zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Poniżej znajdą Państwo agendę spotkania, informator dotyczący wydarzenia oraz link do rejestracji, której mogą Państwo dokonać do czasu rozpoczęcia konferencji. Zachęcamy do obserwowania strony internetowej www.pka.edu.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące wydarzenia.

Prezentowane oraz poddawane dyskusji treści nie będą podlegały zapisowi cyfrowemu oraz transkrypcji, dlatego też udział w Forum Jakości organizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną stanie się niepowtarzalną okazją do wymiany myśli i podjęcia dyskusji w tak szerokim gronie ekspertów.

Zachęcamy do udziału!