Komunikat w sprawie zmiany zakresu oceny programowej w obrębie szczegółowego kryterium 4

Komunikat

w sprawie zmiany zakresu oceny programowej w obrębie szczegółowego kryterium 4 Kadra prowadząca proces kształcenia

W związku z tym, że w dniu 1 października 2018 wchodzi w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i jednocześnie traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), Polska Komisja Akredytacyjna zaprzestaje dokonywania oceny spełniania  warunków minimum kadrowego w obrębie szczegółowego kryterium 4 oceny programowej Kadra prowadząca proces kształcenia w ramach ocen jakości kształcenia na kierunku studiów (programowych), prowadzonych po dniu wejścia w życie ustawy.

W wyniku powyższego modyfikacji ulegają także wzory raportów samooceny oraz raportów z wizytacji, odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego, a także opinii o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Raporty samooceny, które zostały przesłane do PKA i zawierają informacje dotyczące minimum kadrowego nie wymagają dokonania przez uczelnie zmian, przy czym w trakcie wizytacji ocena spełnienia warunków minimum kadrowego nie będzie przeprowadzana przez zespól oceniający PKA


  1. Uchwała Nr 576/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 września zmieniające uchwałę w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny
  2. Uchwała Nr 577/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 września zmieniające uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej