Otwarte konsultacje projektu szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów

Od 1 października 2018 obowiązuje nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Polska Komisja Akredytacyjna jest zobowiązana, zgodnie z ustawą, do  określenia w statucie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania  oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

Oddajemy do otwartej konsultacji  projekty szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów opracowane przez powołany w tym celu wewnętrzny zespół roboczy i zaakceptowane przez Prezydium PKA.

Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia następujące akty prawne: ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, a także Standardy i wskazówki zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG 2015 ), jak również wnioski z raportu NIK – System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych oraz zalecenia zawarte w decyzji European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) potwierdzającej członkostwo PKA w tej organizacji na kolejne 5 lat, to jest do roku 2023.  Pracując nad przedstawionymi projektami zespół roboczy kierował się następującymi przesłankami:

  1. Kryteria szczegółowe oceny programowej oraz opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów są paralelne w stosunku do kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej oraz względem siebie, a także zgodne z standardami określonymi w cz. 1 Standardów i wskazówek zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG 2015).
  2. Z każdym kryterium szczegółowym (zarówno w przypadku oceny programowej, jak i opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów) powiązane są standardy jakości kształcenia, które precyzyjnie opisują warunki spełnienia kryterium.

 

PKA, dążąc, zgodnie z zaleceniami ENQA, do zwiększenia transparentności przeprowadzania oceny programowej, jak i opiniowania wniosków, planuje:

w przypadku oceny programowej, publikowanie przez uczelnię na jej stronie podmiotowej raportu samooceny przed wizytą zespołu oceniającego. Pragniemy przypomnieć, że dotychczas publikowany był na stronie podmiotowej PKA wyłącznie raport zespołu oceniającego oraz uchwała Prezydium w sprawie oceny,

publikowanie, po podjęciu przez Ministra decyzji w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów, na stronie podmiotowej PKA opinii dotyczącej spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni, jak również uchwały w przedmiotowej sprawie.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do naszych propozycji. Prosimy, by je kierować elektronicznie na adres gkolodziej@pka.edu.pl do dnia 28 listopada 2018 roku, podając „kryteria” jako temat korespondencji.


Pliki do pobrania w ramach otwartych konsultacji:

  1. Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej – profil ogólnoakademicki
  2. Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej – profil praktyczny
  3. Projekt szczegółowych kryteriów dotyczących opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów – profil ogólnoakademicki
  4. Projekt szczegółowych kryteriów dotyczących opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów – profil praktyczny