Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną

W związku ze zmianami w procesie ewaluacji jakości kształcenia, wynikajacymi z wejścia w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dostępnym zarówno w formie prezentacji multimedialnej, jak i pliku tekstowego.

Zachęcamy również do zapoznania się ze Wskaźnikami spełnienia standardów jakości kształcenia, a także Kartami spełenienia standardów jakości kształcenia dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim oraz o profilu praktycznym, które będą wykorzystywane przez zespoły oceniające PKA w toku oceny programowej.