Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Sygn. akt I OSK 1177/06 rozstrzygnął, iż „Komisja nie jest, ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet organem państwowym, nie ma więc publicznoprawnego statusu. (…) Postępowanie uchwałodawcze, pomimo podobieństwa, nie jest postępowaniem administracyjnym, będąc zaś stroną tego postępowania uczelnia nie jest stroną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (…) Z kolei okoliczność, że (…) uczelnia jest stroną i może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie prowadzi do konstatacji, aby dowodziło to władczego charakteru uchwały, czy też – w analogii do uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym – rodziło prawo do skargi.” Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniami z dnia 8 maja 2007 r. Sygn. akt I SA/Wa 646/07 oraz z dnia 30 maja 2007 r. Sygn. akt I SA/Wa 645/-07 stwierdził niedopuszczalność złożenia skargi i wskazał w uzasadnieniu: „Skoro zatem uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej, to jako nie podlegająca jurysdykcji administracyjnej, nie może być przedmiotem oceny przez sąd administracyjny.