Pierwsze studenckie Forum Jakości.

W dniach 16 – 18 października br. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Państwową Komisję Akredytacyjną pod nazwą „I Studenckie Forum Jakości”. Idea „Studenckiego Forum Jakości” nawiązuje wprost do organizowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną od 2005 r. cyklicznych konferencji pod nazwą „Forum Jakości” poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia. Myślą przewodnią jest stworzenie platformy wzajemnej wymiany poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli środowiska studenckiego, władz uczelni i przedstawicieli Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

„I Studenckie Forum Jakości” poświęcone będzie zagadnieniom dotyczącym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, w szczególności procesowi ankietyzacji, problemom odpłatności za usługi dydaktyczne, roli studentów w zarządzaniu uczelnią oraz problemów osób niepełnosprawnych w kontekście zapewniania jakości kształcenia. Jesteśmy przekonani, iż obecność przedstawicieli wszystkich grup środowiska akademickiego stanowić będzie dobrą okazję do dialogu, wymiany doświadczeń oraz wypracowania rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na jakość kształcenia.

Szczegółowe informacje, program oraz sposób rejestracji umieszczone są na stronie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.